BERGEN: Totland parkering la parkeringsbot på 200 kroner på ruta – P-Norge kalte det «parkeringsavgift»

Til tross for at eier av parkeringsplassen på Totland ved Nesttun i Fana overlot parkeringskontrollen på stedet til et parkeringsselskap – fordi han mente det var «nødvendig å få proffe inn» – var løsningen P-Norge valgte langt fra profesjonell.

Dette kommer tydelig til uttrykk i en avgjørelse i Parkeringsklagenemnda, som i sin uttalelse retter flengende kritikk mot parkeringsselskapets håndhevingspraksis.

Sto frem i Bergensavisa

Da grunneier Terje Riple i oktober i fjor sto frem i Bergensavisa etter å ha presentert parkeringsløsningen på Facebook, uttalte han blant annet: – Jeg har prøvd flere ulike løsninger, men ser meg nå nødt til å få proffe inn. Da får folk mer respekt. Det har de tydeligvis ikke hatt for en vanlig grunneier.

Om P-Norge uttaler han videre til Bergensavisa: – Selskapene er veldig flinke til å drive parkeringsløsningene. De kommer til å være aktive med å være til stede for å lære plassen.

Terje Riple la ved oppstart av den nye parkeringsløsningen denne meldingen på gruppen Titland lysløype og parkering. Denne har over 20 000 medlemmer.

Fikk faktura på 200 kroner etter skitur

Klagen sendte bilfører Parkeringsklagenemnda, etter å ha fått avslag på sin klage til P-Norge på en faktura på 200 kroner, som lå på frontruta da hun kom tilbake fra en skitur.

I en lengre utredning gjorde klager blant annet rede for hvordan automaten hadde opptrådt i -12 grader, og at det var vanskelig å se hva som sto på displayet. Hun hadde derfor ikke fått med seg begge bokstavene i kjennemerket da hun betalte med Vipps – og fikk kvittering.

Mente «parkeringsavgiften» var lovlig ilagt

P-Norge begrunnet i utgangspunktet avslaget med at siden en bokstav manglet ved registrering av parkeringen, så var «parkeringsavgiften» lovlig ilagt.

Ba om at saken måtte avvises av nemnda

De hevdet videre at saken skulle avvises da den kom på Parkeringsklagenemndas bord, siden det etter P-Norges syn dreide seg om en parkeringsavgift – ikke en kontrollsanksjon.

Hadde P-Norge her valgt å ettergi «parkeringsavgiften» på 200 kroner, hadde saken ikke havnet på Parkeringsklagenemndas bord, og praksis kunne fortsatt som før uten at den ble offentlig kjent.

Alt var stort sett feil med ileggelsen

Parkeringsselskapet valgte imidlertid å holde på sitt. Noe som førte til at nemnda vurderte saken opp imot parkeringsforskriftens vilkår, og her skulle det vise seg at stort sett ingen ting stemte.

Det ene av de to informasjonsskiltene var oppsatt etter malen fra Norpark. med informasjon om at parkering i strid med forskriftens bestemmelser ville det bli utstedt en kontrollsanksjon.

– Vi iegger ikke kontrollsanksjoner, men faktura

Tross denne informasjonen, fortalte P-Norge at de ikke ilegger kontrollsanksjoner på området, men i stedet utsteder en faktura på 200 kroner. Fordelt med en «parkeringsavgift» på 60 kroner og et «administrasjonsgebyr» på 140 kroner – til bileiere som mangler billett.

På stedet er det også et annet gult informasjonsskilt hvor det blant annet står: «Betaling gjøres umiddelbart, eller via kontroll (mye dyrere)». Som en avslutning står det: «Manglende betaling, faktura på ruten ved kontroll 200,- per dag».

Et av de to informasjonsskiltene ved parkeringsautomaten på stedet, forteller at det vil bli dyrere å bli tatt i kontroll enn ved å betale på en gang. Problemet er imidlertid at kravet ikke er lovlig.
Grafikk: STATENS VEGVESENS PARKERINGSREGISTER

En sak for Parkeringstilsynet?

Parkeringsrett er ikke kjent med om Totland parkering vil bli gjort til gjenstand for kontroll av Statens vegvesens parkeringskontroll etter dette.

For det som fremkom i denne klagen bør allerede være kjent av tilsynet, siden stedet er oppført i Statens vegvesens parkeringsregister med de samme opplysninger som fremkom av klagen.

Kontrollsanksjonen / fakturaen ble opphevet

Nemndas tre medlemmer kom under sin klagesaksbehandling frem til at de formelle kravene som stilles til en lovlig ilagt kontrollsanksjon ikke på noe punkt er oppfylt.

Før det første er det ikke anledning til å fravike parkeringsforskriftens satser for kontrollsanksjoner på hhv. 330-, 660- og 990 kroner. I tillegg finnes det heller ikke informasjon om klagerett og klagefrister på sanksjonen / fakturaen.

Siden det var åpenbart at ileggelsen var ulovlig, så nemnda ingen grunn til å gå nærmere inn på selve klagen, men opphevet fakturaen på 200 kroner som bilfører hadde fått.

OM PARKERINGSKLAGENEMNDA (PKN)

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Før en sak kan avgjøres av Parkeringsklagenemnda, må det først ha blitt sendt en klage til virksomheten som skrev kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet. Det er kun eier eller fører som kan bringe en sak inn for nemnda.

Styret består av:
Leder: Bodil R. Dreyer, Statens vegvesen
Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet

Parkeringsklagenemnda består av:
Leder: Bjørn Engstrøm, tidligere lagdommer
Nestleder: Yvonne Larssen, stabsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerrådet: Hege Sundby.
Varamedlem: Borgar Sandvik
Bransjerepresentant: Elin Greiff, Aimo Park
Bransjerepresentant: Finn A. Aurbakken, Oslo kommune, Bymiljøetaten
Varamedlem: Tore Bentzen, Tromsø Parkering AS
(Minst tre medlemmer må være til stede ved behandling av hver enkelt sak.)

Kilde: Pklagenemnda.no


> Utskrift av Parkeringsklagenemndas vedtak PKN 31273 av 29.02.2024

> P-Norges skiltplan for Totland parkering – gyldig fra 16.10.2023


Sak nr. 10092