BODØ: Mange skilt i byen tilgriset med klebemerker

- Noe som etter vegtrafikkloven kan straffes med bøter eller fengsel - hvis ikke forholdet går under strengere straffebud

Parkeringsenheten i Bodø forteller at hundrevis av klistremerker nå preger trafikkskiltene i sentrum av byen.

Dette skriver etaten på sin Facebookside.

Både hoved- og underskilt er tilgriset

Problemet har økt i omfang i løpet av våren og sommeren kan de fortelle, og i tillegg til at skiltene er tilgriset av klistremerker for alt fra Eminem til Fauskebanden, bærer nå ikke bare hovedskilt, men også underskilt og skiltstolpene preg av tilgrisingen.

Vanskelig å lese skiltene

Både hovedskilt, underskilt og stolper har blitt tilgriset av klebemerker.
Foto: BODØ KOMMUNE

Det fortelles videre at omfanget etter hvert har blitt så stort, at det noen steder er vanskelig å forstå skiltenes opprinnelige betydning.

Kommunen har fjernet noen av merkene, men forteller at det er hundrevis av merker igjen på skiltene i sentrum.

Brudd på skiltforskriften

Kommunen viser i samme anledning til skiltforskriften § 1 nr. 2 hvor det står: «Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.»

Kan straffes etter vegtrafikkloven

I tillegg finnes det også bestemmelser i vegtrafikkloven § 5 Skiltregler m. m. femte ledd, som kan være aktuelle: «Det er forbudt å endre, fjerne eller skade offentlig trafikkskilt, signal, utstyr til kontroll av trafikk, oppmerking eller innretning for vegsperring.»

Bøter eller fengsel

Videre finnes det også straffebestemmelser i vegtrafikkloven § 31, der det fremgår at brudd på ovennevnte bestemmelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil et år, om ikke forholdet går inn under et strengere straffebud.

SE OGSÅ
SANDEFJORD: Full forvirring om gratisparkering med parkeringsskive eller billett

Erstatningskrav

I den sammenheng kan trolig straffeloven § 351 om skadeverk også være aktuell, i tillegg til skadeserstatningsloven § 4-1 om utmåling av erstatning.

Ønsker slutt på griseriet

Kommunen skriver som en avslutning at den ønsker at dette griseriet slutter, men det fremgår ikke av innlegget om den har noen mistenkte i saken så langt.


Sak nr. 10118