Denne bilen står faktisk lovlig og innenfor oppmerket felt – slik både Parkeringsklagenemnda og Språkrådet definerer det

- Hvordan biler skal få plass i nabobåsene er imidlertid en helt annen sak.

I februar i år hadde Parkeringsklagenemnda oppe en sak som gjaldt en bil som hadde fått en bot, siden den etter parkeringsbetjentens mening ikke sto innenfor oppmerket felt. Dette er nemlig et av flere krav som parkeringsforskriften stiller ved parkering.

Hva som menes med «innenfor oppmerket felt» er det springende punkt i denne og mange tilsvarende saker. Derfor har da også Parkeringsklagenemnda lagt seg på følgende linje:

– Det er avgjørende om ett eller flere av bilens hjul står plassert på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket/dekkene og oppmerkingens ytterside.

UTENFOR OPPMERKET FELT:
I dette eksemplet er det «luft mellom hjulet og den hvite streken», slik at bilen i dette tilfellet står «utenfor oppmerket felt». Det er slike bilder Parkeringsklagenemnda trenger som dokumentasjon på at en bil står «i strid med bestemmelser for oppstiling»
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Apcoa manglet bevis

I den aktuelle saken fra Campus Vestfold fremgikk det imidlertid ikke av bildet at bilen sto i strid med parkeringsforskriften § 24, altså «i strid med bestemmelser for oppstilling», slik at klager fikk medhold og kontrollsanksjonen på 660 kroner måtte tilbakebetales av Apcoa parking.

Parkeringsforskriften § 24 – Plassering av motorvogn og dokumentasjon på tidsbegrenset parkering
     Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Motorvognen skal parkeres i feltets lengderetning. Elektriske og hydrogendrevne motorvogner kan likevel på offentlig ferdselsåre parkere på tvers av oppmerket felt, dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut fra feltet ikke overstiger 40 cm. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt. Også flere motorsykler eller mopeder kan parkeres i samme felt. Oppmerking har ikke selvstendig parkeringsregulerende betydning og kan kun håndheves i tilknytning til regulering angitt ved skilt. (…)

Kilde: Lovdata

FIKK BOT:
Apcoa parking mente bilen sto ulovlig parkert, men Parkeringsklagenemnda opphevet ileggelsen på grunn av manglende bevis på at det var «luft mellom dekket og oppmerkingen».
FOTO FRA KLAGESAKEN

Vi har spurt Språkrådet

Parkeringsrett har like godt forelagt saken for Språkrådet, siden det er ordet «innenfor» som er det springende punktet her, et ord som i Det Norske Akademis ordbok (NOAB) beskrives som: «på eller til innsiden av; bak (noe som dekker, sperrer, lukker e.l.)».

HELT KLART INNENFOR:
Det er faktisk mulig å parkere mellom de hvite strekene hvis man bare legger godviljen til, som i dette tilfellet ved en T-banestasjon i Bærum.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

– Ordet må rette seg etter bruken

Seniorrådgiver i Språkrådet, Bård Eskeland, understreker imidlertid at ikke en gang de mest autoritative ordbøker kan avgjøre en gang for alle hvordan ordene skal tolkes i hvert tilfelle, men må speile- og rette seg etter bruken.

Han presiserer innledningsvis at rådet ikke har noen mening om Parkeringsklagenemndas avgjørelse.

Forståelsen av ordet kan variere

– At A (hjulet) er innenfor B (oppmerkingen) , kan bety at A i sin helhet ligger innenfor yttergrensene til B. Det kan godt hende at det er den vanligste forståelsen, men det er ikke den eneste mulige, skriver han og legger til:

– Noen ganger vil man godta som «innenfor» at en god del av A er innenfor, eller til og med at A så vidt streifer B. Et ekstremt eksempel på det siste finner man i reglement for skyting, der for eksempel et hull i en femmer som så vidt bryter streken til sekseren, gis verdien seks.

Eskeland skriver videre i sin e-post til Parkeringsrett:

– Et ord i en lov eller forskrift kan bety noe ganske annet enn det vanligvis gjør i allmennspråket, og betydningen kan til og med bryte med vanlig sunn fornuft. Det er da en stor fordel om ordet (som da blir en term) er utstyrt med en legaldefinisjon i selve regelteksten. Men det er dessverre ikke påbudt.

– Hva med bilen i båsen ved siden av?

Og nettopp her er vi ved et springende punkt, nemlig at en tolkning av en lovtekst i borgerens favør generelt er minst problematisk, men samtidig avslutter Eskeland slik:

– selv om denne tolkningen unektelig går litt ut over borgeren i båsen ved siden av.

Om det med tiden vil komme klarere regler for hva som er forstås i parkeringsforskriften § 24 vi bare tiden vise, for her er det Samferdselsdepartementet som har ballen.

– «Innenfor» bør defineres nærmere

Et forslag Parkeringsrett vil komme med er som nevnt ovenfor å gi ordlyden en legaldefinisjon, som sier med rene ord hva som menes med «innenfor oppmerket felt der dette finnes», og da bør dette definere både dekkenes plassering og hva som tillates av eventuelt overheng.

Tilbake til bildet i innledningen:

For å rydde all tvil av veien når det gjelder hovedbildet i artikkelen, siden detaljene trolig ikke kommer godt nok frem, har Parkeringsrett også tatt bilde av det ene hjulet på bilen som det kan bli stilt spørsmål ved parkeringen til – bare for å understreke at den faktisk er lovlig parkert etter gjeldende rett:

Volvoens venstre forhjul:

VENSTRE FORHJUL:
Her er dekket så vidt i kontakt med den hvite streken, noe som oppfyller forskriftens krav til «innenfor oppmerket felt». (Bilen er plassert på stedet for å illustrere saken.)
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

God og dårlig oppmerking

Når det gjelder oppmerking, er noen flinkere enn andre. Noe som trolig avhenger av om man ønsker fornøyde kunder eller ikke. Se bare på dette eksemplet på oppmerking i parkeringskjelleren under kjøpesenteret Fornebu S.

I parkeringskjelleren under kjøpesenteret Fornebu S, har senterledelsen gjort alt som står i deres makt for å unngå at du ender med parkeringsbulker forårsaket av naboens bildør.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL
PARKERINGSGEBYR ELLER KONTROLLSANKSJON?

«Parkeringsgebyr» ilegges ved feilparkering på fortau, gang- og sykkelvei, stans forbudt, inn- og utkjøring og andre brudd på vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften
Et parkeringsgebyr er på 900 kroner (2024).

En «kontrollsanksjon» utstedes gjerne for mer trivielle parkeringsforhold som manglende betaling, billett som ligger feil vei eller parkering på plass reservert for andre. Reglene her er nærmere beskrevet i parkeringsforskriften. Her er det tre satser: 330, 660 eller 990 kroner. Høyeste sats ilegges kun ved parkering på HC-plass uten bevis.

Parkeringsrett benytter for enkelhets skyld ofte ordet «parkeringsbot» eller «bot» som felles betegnelse på begge uttrykk i sine artikler. Dette siden dette er det som brukes mest i dagligtale.


Sak nr. 10125