Denne skiltkombinasjonen kan det snart bli ulovlig å bruke

- Statens vegvesen mener nemlig dette er feil bruk av skiltet "All stans forbudt", og foreslår en rekke endringer i skiltnormalen som nå er ute på høring.

Vegdirektoratet vurderer, i forbindelse med en gjennomgang av skiltnormalen, å fjerne bruken av underskilt som åpner for varelevering med vare- og lastebiler ved skilt 370 – all stans forbudt.

Om dette skriver Vegdirektoratet:
«Adgangen til å bruke skilt 370 for å reservere lasteplasser for vare- og lastebiler strider
med prinsippet om at 370 kun skal benyttes der det er nødvendig av hensyn til
trafikksikkerhet eller avvikling. Vi ønsker innspill på om det er ønskelig å videreføre
denne muligheten til alternativ bruk av 370.»

To måneders høringsfrist

Dette kommer frem i et brev direktoratet har sendt alle landets kommuner i forbindelse med en høringsrunde som vil vare i to måneder fra 31. oktober.

Skiltnormal N300 Trafikkskilt, som inneholder fellesbestemmelser for offentlige trafikkskilt, er nemlig ute på høring i disse dager.

Fristen er satt til 1. januar 2023 for å komme med innspill.

Det er i denne omgang fellesbsetemmelsene, som blant annet omhandler skiltenes plassering og utforming, som direktoratet nå ønsker å forenkle og gjøre tydeligere enn i dag.

Kun Vegdirektoratet skal gi dispensasjon

I rundskrivet til høringen fremgår det blant annet at:
«De viktigste endringene går på utforming av krav. Dagens normaler har inndeling i «skal» og «bør», og forskjellen på disse har vært hvem som er fraviksmyndighet. For alle typer normaler er det nå vedtatt at krav kun skal ha ett nivå og Vegdirektoratet vil være fraviksmyndighet.»

Det kan nok ikke stikkes under en stol at det kan være mer eller mindre kreative løsninger, både når det gjelder skiltenes plassering og utforming, som har gjort sitt til at noen «kloke hoder» i Vegdirektoratet har funnet grunn til en presisering av reglene i Skiltnormalen.

Spørsmålet er bare om en rigid detaljregulering kan få det motsatte resultat. Nemlig at regelverket blir så omfattende at mange skiltansvarlige velger sine egne løsninger – som i dag.

Kreativ skilting av bussholdeplass

I Kongsberg for eksempel, valgte man helt å se helt bort fra Skiltnormalens krav da den nye bussholdeplassen ved Sølvparken ble anlagt. For i stedet for å plassere skit 512 – holdeplass for buss – maksimalt to meter fra fortauskant (N300 del 1 punkt 1-3.3), tosidig og vinkelrett på kjøreretningen (N300 del 3 skilt 512) – ble skiltet satt hele seks meter fra fortauskant og parallelt med kjørebane på en lyktestolpe. Og da selvfølgelig også ensidig.

KONGSBERG: Bussholdeplassen på FV286 forbi Sølvparken kjøpesenter.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Direktoratet ønsker innspill

Rundskrivet til høringsrunden er i seg selv på femten sider, hvorav de seks første inneholder hovedpunktene i det overordnet myndighet ønsker innspill på.

En detaljert beskrivelse av dagens tekst – der alle som logger seg inn kan komme med kommentarer – ligger på Statens vegvesens høringssystem Enquiry (På norsk: Forespørsel) – som du finner her…>

Mer enhetlige underskilt til skilt 552 – Parkering

Foruten endringer i bruken av underskilt til skilt 370 – all stans forbudt, blir det nå lagt opp til en mer detaljert beskrivelse av skiltkombinasjoner. Dette gjelder i særlig grad skilt 552 – Parkering, som per i dag har mange underskilt. Ofte med budskap som det ikke er så lett å forstå – eller håndheve for den saks skyld.

STAVANGER: Her to underskilt til skilt 552. Trolig litt misvisende når klokkeslett både for torsdag og lørdag står i parentes.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Gatetun fremfor gågate

For eksempel ønsker direktoratet synspunkter på sammenfallende krav for fartsgrense- og parkeringssone. I tillegg er bruken sv skilt 540 – gatetun foreslått endret, slik at det f.eks. kan brukes på steder hvor det i dag er skiltet gågate.

KONGSBERG: Gågata i Storgata, hvor varelevering kun er tillatt mellom åtte og elleve på hverdager, åtte og ti på lørdager.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Ikke krav til taklykt på drosjeholdeplass

I tillegg er krav om taklykt for drosje ved stans ved skilt 514 – holdeplass for drosje – foreslått fjernet.

SANDVIKA: Drosjeholdeplassen ved busstasjonen.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

– Enkelt og tydelig

Vegdirektoratet skriver blant annet i høringsbrevet at: – Formål for revisjonen er å tilpasse normalen til ny digital plattform. Forenkling og tydeliggjøring har vært prioritert.

Om dette målet kan nås, vil først vise seg når høringsfristen er omme 1. januar 2023.

Høringsbrevet fra Statens vegvesen / Vegdirektoratet finner du her…>


Sak nr. 10027