Din parkeringsbot kan være ulovlig ilagt uten at du vet det – Parkeringsklagenemnda finner nemlig stadig nye tilfeller

- Selv om kontrollsanksjonen ser OK ut ved første øyekast, bør du blant annet sjekke om skiltene på stedet stemmer med skiltplanen hos Statens vegvesen. Vi viser deg hvordan.

Tid om annen får Parkeringsklagenemnda inn klager på kontrollsanksjoner der de finner feil i måten ileggelsene er gjort, feil som skiller seg fra det bilfører selv gir som begrunnelse for sin klage.

Steder uten lov til å håndheve

Det totale omfanget av slike tilfeller, hvor bilførere godtar ileggelser (bøter) de ikke skulle, er det få som vet. I noen av de tilfellene som er angitt under, som f.eks. Sankten i Ålesund og Carl Gulbransons gate 7 i Namsos kommer det tydelig frem i Parkeringsklagenemndas vedtak at det ikke er lov å håndheve på stedet overhodet før forholdene er ryddet opp i.

Kontrollsanksjoner ulovlig ilagt siden 2017

Skiltplanene har vært uendret siden oktober 2022 i Sankten i Ålesund og helt siden desember 2017 Carl Gulbransons gate 7 i Namsos. Så det er neppe tvil om at det er ilagt mange kontrollsanksjoner urettmessig her i løpet av de siste seks årene – og kanskje fortsatt blir det.

For per dags dato har nemlig ingen ting skjedd med registreringen av skiltplanene på disse to stedene, selv om begge står til stryk hos Parkeringsklagenemnda.

Fra Parkeringsklagenemndas oversikt

Vi har tatt med et lite knippe saker som vi har funnet i Parkeringsklagenemndas oversikt over nemndsavgjørelser. Er oversikt som strekker seg tilbake til 2017, da nemnda ble opprettet i forbindelse med innføringen av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer – til daglig kalt parkeringsforskriften.

Her bør det tilføyes at vi også har en parkeringsgebyrforskrift, som gjelder brudd på bl.a. vegtrafikkloven og trafikkreglene. Her kalles ileggelsene parkeringsgebyr og er i dag på 900 kroner.

Kun kontrollsanksjoner – ikke parkeringsgebyr

For ordens skyld bør det nevnes at Parkeringsklagenemnda kun behandler klager på kontrollsanksjoner etter parkeringsforskriften, og ikke parkeringsgebyr.

Fem steder hvor bøter har blitt ilagt på feilaktig grunnlag:

Sted: Drammen stasjon, Strømsø i Drammen

Ilagt: 18.03.2023 og behandlet 22.09.2023 med saksnummer 27971.
Håndheves av: Park nordic AS
Bot ilagt fordi: Parkering i strid med skilt 5P – Parkering forbudt.
Opphevet fordi: Skilt 5P – Parkering forbudt, som er angitt i kontrollsanksjonen som begrunnelse for ileggelsen finnes ikke på skiltplanen. Ref. parkeringsforskriften § 16 tredje ledd.

Drammen stasjon. Arkivfoto: GOOGLE EARTH

Sted: Sankten parkering, Notenesgata 13, Ålesund

Ilagt: 07.07.2023 og behandlet 05.12.2023 med saksnummer 29765.
Håndheves av: Ålesund parkering AS
Bot ilagt fordi: Ingen gyldig billett / ingen gyldig elektronisk registrering.
Opphevet fordi: Skiltplanen er svært mangelfull. Blant annet er det ikke mulig å se hvor skiltene skal stå. Skiltene er heller ikke utformet iht. skiltforskriften vedlegg 1, da det ikke er skille på hoved- og underskilt. Ålesund kommune har ikke lovlig adgang til å håndheve på stedet før dette er rettet.

Sankten parkering, Ålesund. Arkivfoto: GOOGLE EARTH

Sted: Vestvangen 6, Gjerdrum (Ikke lenger aktivt)

Ilagt: 21.05.2023 og behandlet 14.12.2023 med saksnummer 28720.
Håndheves av:  Østlandske parkering AS
Bot ilagt fordi: Parkering kun med elektronisk registrering. Bilen var ikke elektronisk registrert. Kontrollsanksjonen ilagt på en søndag.
Opphevet fordi: Parkeringsvilkårene det refereres til på ileggelsen finnes ikke på informasjonsskiltet. Underskilt til skilt 1P – Parkering, er ikke utformet i henhold til parkeringsforskriften vedlegg 1 punkt 3.2. Blant annet mangler skiltet tidsangivelse for søndager (klokkeslett med rødt). Bilfører har ikke overtrådt vilkårene for parkering. Derfor er kontrollsanksjon ikke rettmessig ilagt, ref. parkeringsforskriften § 36.

Slik så skiltet ut på parkeringsplassen i Vestvangen 6 i Gjerdrum. Arkivfoto: GOOGLE EARTH

Sted: Carl Gulbransons gate 7, Namsos

Ilagt: 26.06.2023 og behandlet 27.12.2023 med saksnummer 28787.
Håndheves av: Namsos kommune
Bot ilagt fordi: Parkert på avgiftsplass uten å ha betalt.
Opphevet fordi: Skiltplanen mangler informasjon om plassering av bl.a. underskilt, i tillegg er det i skiltplanen tegnet inn skilt som ikke finnes. Namsos kommune har derfor ikke lov til å håndheve parkering på stedet før dette er rettet, ref. parkeringsforskriften § 16.

Carl Gulbransons gate 7 i Namsos. Arkivfoto: GOOGLE EARTH

Sted: Gressbanen, Trudvangveien 73, Tønsberg

Ilagt: 10.08.2023 – Behandlet: 09.01.2024 med saksnummer 29996.
Håndheves av: Tønsberg parkering
Bot ilagt fordi: Parkert over maksimal p-tid på 3 timer.
Opphevet fordi: På ileggelsen henvises det til blått skilt 552 – Parkering, mens skiltet på stedet er sorthvitt 1P – Parkering. Det er i tillegg henvist til underskilt som ikke finnes med informasjon om tidsbegrensning, da informasjon om tidsbegrensning står på soneskilt 2P. Ileggelsesblanketten er følgelig feil utfylt, og derfor ikke lovlig ilagt. Ref. parkeringsforskriften § 37 – Betalingsansvar og kontrollsanksjonens lovlighet.

Gressbanen P-plass, Trudvangveien 73 i Tønsberg. Arkivfoto: GOOGLE EARTH

Men hvordan kan jeg finne ut om alt stemmer på stedet hvor jeg fikk bot?

På Statens vegvesens nettside finner du en oversikt over alle parkeringsområder som er registrert i Norge. Er de ikke registret, har de heller ikke lov til å ta betalt for parkering, eller skrive ut kontrollsanksjoner for andre overtredelser ved vilkårsparkering.

Vær imidlertid oppmerksom på at det gjelder andre regler for private parkeringsplasser, men disse kan heller ikke skiltes med sorthvite skilt som er angitt i parkeringsforskriftens vedlegg 1.

Hent frem skiltplanen og undersøk om alt stemmer

Når du har søkt frem det aktuelle parkeringsområdet, går du til rubrikken «Skiltplan» hvor du vil finne de opplysningene som parkeringsselskapet har registrert om parkeringsområdet.

Sammenlign de deretter med opplysningene under, så ser du om du har en sak.

Ufravikelige krav ved registrering og skilting

Kravene til hva en registreringen av parkeringsområdet i Statens vegvesens register skal inneholde er bl.a.:

  1. Skiltene skal være som angitt i skiltplanen. De skal i tillegg være utformet iht. forskriftene vedlegg 1, som bl.a. krever at underskilt skal oppfylle samme krav som underskilt på andre offentlige trafikkskilt.
  2. Skiltplanen skal inneholde kart over parkeringsområdets utforming.
  3. Planen skal vise totalt antall plasser samt plassering av skilt og parkeringsautomater.

Som en avslutning står det parkeringsforskriften § 16: «Dersom dette ikke er gjort, kan det ikke håndheves».

Så skulle du få en kontrollsanksjon på et parkeringsområde som ikke oppfyller disse kravene, så bør du sende en klage på ileggelsen til den som har skrevet ileggelsen innen tre uker, og begrunne den med brudd på parkeringsforskriften § 16.

Overhold alltid klagefristene

Får du ikke medhold der – eller hvis du ikke får svar innen åtte uker – bør veien være kort til Parkeringsklagenemnda. Nærmere detaljer finner du på nemndas nettsider og i parkeringsforskriften § 45 – Klagerett til Parkeringsklagenemnda.

Her er kravet at klagen må fremsettes skriftlig og innen ett år etter den dato det er klaget til virksomheten.

> Oversikt over parkeringsområder registrert i Statens vegvesens parkeringsregister.

> Parkeringsforskriften – med bl.a. oversikten over krav til parkeringsområdene.

> Parkeringsklagenemnda for registrering av klage på kontrollsanksjon.

 

OM PARKERINGSKLAGENEMNDA (PKN)

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Før en sak kan avgjøres av Parkeringsklagenemnda, må det først ha blitt sendt en klage til virksomheten som skrev kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet. Det er kun eier eller fører som kan bringe en sak inn for nemnda.

Styret består av:
Leder: Bodil R. Dreyer, Statens vegvesen
Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet

Parkeringsklagenemnda består av:
Leder: Bjørn Engstrøm, tidligere lagdommer
Nestleder: Yvonne Larssen, stabsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerrådet: Hege Sundby.
Varamedlem: Borgar Sandvik
Bransjerepresentant: Elin Greiff, Aimo Park
Bransjerepresentant: Finn A. Aurbakken, Oslo kommune, Bymiljøetaten
Varamedlem: Tore Bentzen, Tromsø Parkering AS
(Minst tre medlemmer må være til stede ved behandling av hver enkelt sak.)

Kilde: Pklagenemnda.no

 


Sak nr. 10022