DRAMMEN: Billetten lå feil vei – anket bot på 660 kroner til lagmannsretten

- Her ble imidlertid saken avvist da ankegebyret ikke ble betalt innen fristen.

Det er et klart vilkår når man legger en parkeringsbillett på dashbordet, at den skal være mulig å kontrollere gjennom frontruta. Tross dette valgte bilfører å bringe kontrollsanksjonen helt til lagmannsretten før hun måtte gi seg.

For snart et år siden, den 19. juli 2023, ble Heidi Therese Nordstrøm ilagt en kontrollsanksjon av en trafikkbetjent fra Dpark på 660 kroner i Schreiners gate mellom Drammensbadet og Marienlyst barnehage (Se kart) fordi hennes parkeringsbillett lå opp-ned på dashbordet, noe som er i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd.

I denne paragrafen stilles det blant annet krav om at billetten ligger «godt synlig bak frontruten».

Nordstrøms Mitsubishi SUV parkert på Dparks p-plass i i Schreiners gate 19. juli 2023, med kontrollsanksjon på frontruta.
Foto: DPARK (FRA ILEGGELSEN)

Hennes klage til Dpark ble ikke tatt til følge, og ileggelsen på 660 kroner ble derfor opprettholdt.

I andre instans, som normalt er Parkeringsklagenemnda ved ileggelse av kontrollsanksjoner ved vilkårsparkering, ble bilførers sak fremmet i desember 2023.

Ba Parkeringsklagenemnda betale 5000 kroner for klagen

Der krevde hun, i tillegg til at ileggelsen ble opphevet, også å få dekket sine påståtte utgifter til å skrive klagen med 5000 kroner, etter egen sats på 1000 kroner timen.

Her ble Nordstrøms klage avvist i sin helhet, og kontrollsanksjonen på 660 kroner ble også her opprettholdt med samme begrunnelse som Dpark hadde gitt.

> Parkeringsklagenemndas sak PKN 28855 av 05.12.2023 (PDF)

Tidligere omtale av saken ser du her:

Anket til tingretten

Siden Nordstrøm ikke var villig til å akseptere Parkeringsklagenemndas beslutning, ble saken deretter brakt inn for Buskerud tingrett i Drammen, hvor dom ble avsagt i april 2024.

Saksøker anførte her også henvisninger til avtaleloven §§ 36 og 39 som blant annet omhandler muligheten for å sette en avtale til side hvis den er en «ensidig bindende disposisjon» og strider mot god forretningsskikk.

Her har retten, administrert av tingrettsdommer Erik Stillum, i sin domsslutning anført at:

Billetten skal kunne kontrolleres – på stedet

«Retten kan ikke se at det er vilkår eller omstendigheter rundt parkeringen eller gebyrileggelsen som kan medføre at hverken avtaleloven § 36 eller § 39 kommer til anvendelse. Det faktum at man i ettertid kan konstatere at parkering er betalt er uten betydning for ileggelse av gebyret.» ( Med «gebyret» menes her kontrollsanksjonen, red.anm.)

Det er dermed tredje instans som med dette gjør det klart at det er uten betydning om bilfører kan dokumentere at parkeringen er betalt, hvis dette ikke er mulig å kontrollere av trafikkbetjenten på stedet.

Det fremgår tydelig av teksten på parkeringsbillettene i Schreiners gate at billetten må: «Plasseres innenfor frontruten fullt lesbar utenfra. Kun gyldig med denne siden opp.»
Illustrasjonsfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Siden også billettens serienummer – som er identisk på begge sider av billetten – var synlig når billetten lå feil vei, så bør dette nå være avklart en gang for alle at det er uten betydning ved en ileggelse.

Og det uavhengig av om bilfører i ettertid kan fremlegge bevis for at parkeringsavgiften var betalt på ileggelsestidspunktet.

> Dom i Buskerud tingrett – Nordstrøm mot Dpark av 12.04.2024 (PDF)

Må betale 2500 kroner i saksomkostninger til Dpark

I tingretten gikk derfor saken heller ikke i bilførers favør, slik at Nordstrøm nå også måtte betale saksomkostninger med kr. 2 500 til Dpark AS.

Drammens Tidendes omtale av saken (for abonnenter):

Bilførers advokat krevde 73 000 kroner i saksomkostninger

På den annen side, hadde saksøker vunnet her så hadde hennes prosessfullmektig, advokat Møyfrid Hveding ved fullmektig Herman B. Thevik fremmet et krav til retten på kr. 73 000 til dekning av egne omkostninger.

Men siden saksøker tapte i tingretten, har Parkeringsrett rettet spørsmålet direkte til advokat Møyfrid Hveding, om hvem som må betale hennes krav på 73 000 kroner for saksomkostninger hvis saken ender med tap også i lagmannsretten, noe den til slutt gjorde.

Advokat Møyfrid Hveding har så langt ikke besvart vår forespørsel.

Det har siden vist seg at Nordstrøm langt ifra var fornøyd med tingrettens dom, og derfor anket saken videre til Borgarting lagmannsrett innen fristen.

Anket til Borgarting lagmannsrett

I brev til saksøker gjorde Borgarting lagmannsrett imidlertid oppmerksom på at Nordstrøm måtte innbetale et ankegebyr, som vanligvis er på kr 30 648 for å få slike anker behandlet.

Siden ankegebyret ikke ble innbetalt innen fristen, som var satt til 23. mai 2024, ble imidlertid anken avvist.

> Kjennelse i Borgarting lagmannsrett – Nordstrøm mot Dpark av 11.06.2024 (PDF)

Bot på 660 kroner ble mer enn firedoblet

Dommen mot Nordstrøm, som innebærer at kontrollsanksjonen på 660 kroner ble opprettholdt, i tillegg til at hun må betale et krav om saksomkostninger på kr. 2 500 til Dpark blir derfor stående.

Hvem får regningen på 73 000 kroner?

Spørsmålet om hvem som nå må betale regningen fra advokat Møyfrid Hveding på 73 000 kroner til dekning av saksomkostninger – står imidlertid fortsatt ubesvart.

P-plassen mellom Drammensbadet og Marienlyst barnehage

HVA ER EN PARKERINGSBOT?

På de gule plaststripene som av og til ligger på frontruta, står det enten «Kontrollsanksjon» eller «Parkeringsgebyr» – aldri «Parkeringsbot». Vi forklarer sammenhengen her:

PARKERINGSGEBYR
Et parkeringsgebyr ilegges ved feilparkering på fortau, gang- og sykkelvei, stans forbudt, inn- og utkjøring og andre brudd på vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften
Alle parkeringsgebyr er uten unntak på 900 kroner (2024).

KONTROLLSANKSJON
En kontrollsanksjon utstedes gjerne ved manglende betaling, billett som ligger feil vei eller parkering på plass reservert for andre, gjerne beskrevet som vilkårsparkering. Reglene her er nærmere beskrevet i parkeringsforskriften.
Her er det tre satser: 330-, 660- eller 990 kroner (2024). Høyeste sats ilegges kun ved parkering på HC-plass uten synlig HC-bevis.

PARKERINGSBOT
Parkeringsrett benytter for enkelhets skyld ofte ordet parkeringsbot eller ganske enkelt bot som fellesbetegnelse i sine artikler. Dette siden det er dette som brukes mest i dagligtale.

– Redaksjonen


Sak nr. 10097