Drammensbadet: Bilfører krevde 5000 kroner for å skrive egen klage på parkeringsbot når billetten lå feil vei

- Kravet fulgte med i bilførers klage til Parkeringsklagenemnda.


Mange bilførere ser ut til å ha en sterk tro på egen juridisk kompetanse når de får en parkeringsbot. Så også i dette tilfellet fra juli 2023 – hvor bilfører henviste både til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), menneskerettsloven og offentleglova i et forsøk på å styrke sin sak overfor Parkeringsklagenemnda.

RETTELSE 21. APRIL 2024

På grunn av en feil i kartgrunnlaget til Google Maps, brukte Parkeringsrett bilder foran Drammenshallen i den opprinnelige artikkelen publisert 28. januar 2024. Gata Google Maps feilaktig kaller Schreiners gate foran Drammenshallen heter i virkeligheten Marienlysttråkket. Artikkelen er nå korrigert.

– Redaksjonen

Burde lest nemndas prinsippavgjørelser

Hadde hun i stedet gått inn på nemndas nettside fremfor å google lovfortolkninger, ville hun under «prinsipavgjørelser» funnet at nemnda allerede i 2020 – i forbindelse med en klagesak – kom frem til «at en snudd billett ikke oppfyller kravet til synlighet etter parkeringsforskriften § 31 annet ledd».

Dpark – Drammen

Damen som både var eier og fører av bilen, hevdet at det var betalt for parkering på Dparks parkeringsplass i Schreiners gate ved Drammensbadet på Strømsø i Drammen.

Det fremgikk tydelig av teksten på parkeringsbilletten både den gang og nå at den må: «Plasseres innenfor frontruten fullt lesbar utenfra» og at den kun er gyldig med denne siden opp.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Hun forklarte videre at billetten ved et uhell hadde snudd seg i det hun gikk ut av bilen. Imidlertid mente hun at siden det ikke sto i parkeringsforskriften at billetten skulle ligge leselig og riktig vei, kun at den skal «plasseres godt synlig bak frontruten» hadde sitt på det tørre.

Billetten var der – men ikke kontrollérbar

Om billetten ikke var mulig å kontrollere mente hun også var uten betydning, siden hun hadde dokumentert at avgift var betalt ved å vise til at det lå en billett der.

– Vel å merke var billetten ikke mulig å kontrollere når den lå feil vei, men den ville uansett ikke vært godt synlig om den lå riktig vei mente hun, siden utskriften fra automaten var dårlig og vanskelig å lese.

EMK og offentleglova

Bilfører mente  at hun hadde rett til å klage og til en rettferdig saksbehandling, uten noen forutinntatt holdning eller forhåndsbestemt resultat i det hun viste til EMK art. 6 og menneskerettsloven § 3. I tillegg ba hun om at kontonummer unntas innsynskrav, med henvisning til offentleglova § 24 tredje ledd og veileder til offentleglova om at private kontonummer unntas fra innsyn.

Hvilken relevans dette har til saken er uvisst, og for øvrig kommenterte ikke nemnda disse uttalelsene i sitt grunngitte svar basert på faktum i saken.

Ville anke hvis hun tapte

Til slutt fortalte bilfører at hun ville anke saken videre oppover i rettssystemet hvis kontrollsanksjonen på 660 kroner ble opprettholdt.

Krevde 5000 kroner for egne «saksomkostninger»

I tillegg hadde hun utformet et krav om å få dekket arbeidstiden hun hadde brukt med saken. Så langt 5 timer til 1000 kroner per time, tilsammen 5000 kroner.

Dpark AS, et firma heleid av Drammen kommune, kunne legge til at det faktisk står på billetten at den må «Plasseres innenfor frontruten fullt lesbar utenfra», i tillegg til at det var informasjon på betalingsautomaten om at billetten må legges godt synlig.

Dpark ville ikke forskjellsbehandle

Dpark kunne videre fortelle at det er førers plikt å forvisse seg om at bilen er lovlig parkert, og at det forvaltningsrettslige prinsippet om likebehandling taler for en forutsigbar og lik praksis.

Det ville derfor ikke være riktig å frafalle kontrollsanksjonen, siden det i bilførers klage ikke var noe som tilsa at det skulle gjøres unntak for en regel som alle andre bilførere må forholde seg til.

Kontrollsanksjonen ble opprettholdt

Siden det ikke hersket tvil om at billetten lå feil vei og ikke var synlig for kontroll, valgte Parkeringsklagenemnda, med henvisning til parkeringsforskriften § 31 å opprettholde kontrollsanksjonen på 660 kroner i et enstemmig vedtak.

Nemnda trakk også frem at bilfører, etter å ha lukket bildøra, ved en rask titt gjennom frontruta, kunne ha sett om billetten var «plassert godt synlig bak frontruten».

Godtok ikke bilførers pengekrav 

Også bilførers krav om å få timebetalt for fem timer med 1000 kroner timen for å skrive sin egen klage ble avvist.

Det gjenstår da bare å se om kvinnen gjør alvor av sin uttalelse om at saken vil bli anket videre oppover i rettssystemet.


> Parkeringsklagenemndas nettside med prinsippavgjørelser om parkeringsbilletter

> Utskrifts av nemndsavgjørelse PKN 28855 av 05.12.2023


Sak nr. 10066