Endringer i vegtrafikkloven § 17 om avregistrerte kjøretøy er vedtatt i Stortinget

- Vegtrafikkloven § 17 vil nå også gjelde for avregistrerte kjøretøy med kjennemerker.

Stortinget har i dag vedtatt endringer i vegtrafikkloven § 17, slik at det om kort tid vil vil bli forbudt å parkere avregistrerte kjøretøy i mer enn 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt – også om kjennemerkene fortsatt står på bilen.

Ikke krav om innlevering av kjennemerker

I forbindelse med etablering av ny ordning 12. september 2022, hvor kjøretøy skulle kunne avregistreres uten at kjennemerkene ble levert inn, oppsto det et behov for en tilpasning i ordlyden for å videreføre forbudet mot å parkere avregistrerte kjøretøy i mer enn 14 dager.

Denne bestemmelsen hadde nemlig ordlyden «Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker (Vår utheving) skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt».

Biler ble hensatt med skiltene på

Siden biler nå kunne avregistreres uten at skiltene ble levert inn, oppsto det et vakuum, ved at stadig flere kjøretøy – som ikke lenger var i bruk – sto hensatt langs offentlig vei med skiltene på.

Manglet lovhjemmel for fjerning

Hjemmelen til å kreve bilene fjernet, eller selv å fjerne disse kjøretøyene var nemlig borte i og med at kjennemerkene fortsatt sto på bilen.

Om kort tid vil det igjen være mulig – med loven i hånd – å fjerne avregistrerte biler som opptar parkeringsarealer over lang tid, eller som virker skjemmende.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Stortinget har derfor i dag, 23. mai 2023 gjort følgende endringer i vegtrafikkloven:

«§ 17 første ledd tredje punktum skal heretter lyde:
Registreringspliktig kjøretøy som er avregistrert (Vår utheving) eller er uten lovlige kjennemerker, skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.»

Tolletaten kan foreta alkotest

Samtidig har Stortinget også vedtatt endringer i vegtrafikkloven, ved at det er lagt til en ny § 22c, som nå vil gjøre det mulig for tolletaten å foreta alkotest av bilførere.

«§ 22 c Tolletatens testing av ruspåvirkning

Tolletaten kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og foreløpig test av om motorvognføreren er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel når motorvognen er stanset i kontroll etter vareførselsloven § 8-1 første ledd, jf. § 8-2 bokstav b.»

Snart gjeldende rett

Prosessen videre er nå den, at lovendringene som nå er vedtatt av Stortinget, skal sanksjoneres av Kongen i statsråd. Den vil deretter bli sendt tilbake til Samferdselsdepartementet som har ansvaret for å gjøre endringene til gjeldende rett.

Parkeringsrett vil komme tilbake til saken straks lovendringene trer i kraft.

Ikrafttredelse av nye lover eller endringer av lover kunngjøres i Norsk Lovtidend.


Sak. nr. 10104