FREDRIKSTAD: Kommunens taxiholdeplasser er ikke godkjent av Statens vegvesen

- Vegdirektoratet stiller også spørsmålstegn ved om skiltene kan håndheves.

For å få bukt med taxikøene på nattestid i helgene, valgte Fredrikstad kommune å lage sine egne løsninger på skiltene som etablerer taxiholdeplassene – uten å konferere med verken Statens vegvesen eller Vegdirektoratet.

Her finner du Fredrikstad kommunes presentasjon av saken…>

Taxiholdeplass kun i helgene

Selv om både kommunen og politiet har hatt gode intensjoner med en skiltløsning som begrenser taxiholdeplassen til kun å gjelde natt til lørdag og -søndag, er det imidlertid også klare retningslinjer for hvor offentlige trafikkskilt kan settes opp og hvordan de skal se ut.

Og det er her Fredrikstad kommune som vedtaksmyndighet har gått ut over sine fullmakter – med god margin.

Skiltforskriften setter rammene

I skiltforskriften – som vi som bilførere må forholde oss til – er det kun vist til hvordan hovedskiltet skal se ut og hvilke trafikkregler som gjelder for skiltet.

TAXIHOLDEPLASSEN I STORGATA
Her kan taxiene stå natt til lørdag og natt til søndag, fra klokken 21.00 til klokken 05.00. Om det er fri parkering på stedet utenom disse tidene er et spørsmål vi har stilt Fredrikstad kommune – foreløpig uten svar.
Foto: FREDRIKSTAD KOMMUNE

Kommunen bryter skiltforskriften

I paragraf 35 i samme forskrift er det imidlertid også angitt hvem som bestemmer bl.a. anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt i en skiltnormal – nemlig Vegdirektoratet.

Og det er her Fredrikstad kommune har valgt en løsning som ikke finnes i skiltnormal N300 for offentlige trafikkskilt. En normal som etter samme paragraf «er bindende for vedtaksmyndighetene» – som i dette tilfellet er nettopp Fredrikstad kommune.

Vi kontaktet Vegdirektoratet

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på den noe utradisjonelle løsningen med å etablere «taxiholdeplass med tidsbegrensning», tok Parkeringsrett kontakt med både Statens vegvesen og Vegdirektoratet om saken.

Svarene fra Vegdirektoratet gav på våre spørsmål er ikke til å misforstå:

Skilt 514 Holdeplass for drosje med underskilt 806 Tid er i strid med skiltnormalen.
Grafikk: PARKERINGSRETT

– Redaksjonen kan ikke finne holdepunkter for at dette er en skiltkombinasjon som er hjemlet i skiltnormalen, og vil sette pris på en tilbakemelding om dette.

Vegdirektoratet (VD): Dette er en skiltkombinasjon som ikke er i henhold til N300 Trafikkskilt.

– Har Vegdirektoratet vært inne i bildet ved en eventuell fravikelse fra skiltnormalen?

VD: Nei, Vegdirektoratet har ikke mottatt eller behandlet søknad om fravik fra N300 Trafikkskilt i denne saken.

– Hvem har i dette tilfellet skiltmyndighet med ansvar for vedtaket?

VD: Det er Fredrikstad kommune som har vedtatt at skiltene skal settes opp.

– Ved parkering nærmere enn 20 meter fra skiltet til andre tider enn hva underskiltet tilsier at det er holdeplass for drosje, vil stedet da være å betrakte som uregulert – slik at alle kan parkere der?

VD: Skiltkombinasjonen er ikke i henhold til N300 Trafikkskilt. Det er derfor uklart om skiltene er gyldig og om de regulerer noe. Det er vanskelig å svare på hva som gjelder her.

Statens vegvesen ved pressevakt Benedicte Petersen har sendt oss denne orienteringen per e-post, som hun har videresendt fra Vegdirektoratets presseavdeling.

Kommunen har så langt ikke svart

Fredrikstad kommune avdeling bydrift har så langt ikke besvart vår henvendelse om saken, sendt fra redaksjonen per e-post 31. januar. Vi kan imidlertid komme tilbake til saken hvis kommunen gir tilbakemelding senere.

TAXIHOLDEPLASSEN I HOLLENDERGATA
Gjelder kun på nattestid i helgene, ifølge et skilt verken Statens vegvesen eller Vegdirektoratet har godkjent.
Foto: FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fri parkering på dagtid?

Blant de spørsmålene som så langt ikke er besvart av kommunen, er på hvilken måte parkeringsetaten ser for seg at skiltet skal håndheves av kommunens trafikkbetjenter eller politiet.

For eksempel spør Parkeringsrett om hva som vil skje hvis biler parkerer nærmere skiltet enn 20 meter – på dagtid på ukedager. M.a.o. utenfor det tidsrommet som er angitt på underskiltet.


Sak nr. 10035