KRISTIANSAND: Trafikklærer fikk fire parkeringsbøter på HC-parkering – på en gang

- Forbrukerrådets representant i nemnda mente imidlertid at trafikklæreren ikke skulle betale, fordi hun mente plassen ikke var tilstrekkelig oppmerket - til tross for skiltet.

Det som trolig må beskrives som «Årets parkeringsbot 2023» ble begått av en trafikklærer i Kristiansand sist høst, da han klarte å pådra seg fire kontrollsanksjoner på totalt 3960 kroner på en parkeringsplass reservert HC – alle ilagt samtidig.

Trafikklærer på mopedopplæring

Trafikklæreren på sin motorsykkel hadde denne onsdagen med seg tre elever, som alle ønsket å lære seg å kjøre moped, og kanskje også hvor man kan – eller ikke kan – parkere lovlig.

Motorsyklister under opplæring. Illustrasjonsfoto: KNUT OPEIDE / STATENS VEGVESEN

Etter å ha tilbakelagt en økt i byens gater, fant trafikklæreren et sted hvor han mente det var passende å parkere for seg selv og sine tre elever.

Alle fire parkerte derfor på en strekning hvor skilt 552 – Parkering, med underskilt 807.8 – Forflytningshemmede med parkeringstillatelse, var oppsatt på husveggen der parkeringsplassen begynte (se hovedbildet).

Siden det ikke var oppmerking med striper i asfalten, parkerte han de fire kjøretøyene tett for å oppta så liten plass som mulig, fortalte han senere i klagen til Parkeringsklagenemnda.

Trafikklæreren ansvarlig for alle fire kjøretøy

Skilt 552 – Parkering, med underskilt 807.8 – Forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
Grafikk: EIKER MEDIA AS

Trafikklæreren, som var fører av motorsykkelen, men også juridisk var å anse som fører av de tre mopedene, leverte derfor inn samtlige fire klager på ileggelsene til Parkeringsenheten i Kristiansand kommune.

Ingen hadde HC-bevis

Klagene ble ikke tatt til følge, da et av kravene for å parkere på stedet var at alle kjøretøyene måtte ha et HC-bevis.

Ingen av de fire hadde dette, noe som også ble anført av parkeringsbetjenten i kommentarfeltet da kontrollsanksjonene ble ilagt.

Med et krav på hele fire ganger 990 kroner – totalt kroner 3960 – hengende over seg, brakte klager derfor saken videre til Parkeringsklagenemnda til behandling.

Hevdet parkeringsbetjenten så de, men valgte å ikke si noe

Her påsto han, nærmest som en formildende omstendighet for seg selv, at parkeringsbetjenten måtte ha sett at de parkerte der. Dette hevdet han på bakgrunn av tidspunktet på ileggelsene, og mente videre at betjenten valgte å ikke si ifra at alle fire hadde parkert ulovlig.

Parkeringsklagenemnda skal ha minst tre medlemmer

Parkeringsklagenemndas leder er tidligere lagdommer Bjørn Engstrøm, og han har med seg en representant fra Forbrukerrådet, Hege Sundby med Borgar Sandvik som vara. I tillegg er bransjerepresentantene Elin Greiff (Aimo Park) og Finn A. aurbakken (Oslo kommune, Bymiljøetaten) representert, med Tore Berntzen (Tromsø Parkering) som vara.

Flertallet mente manglende oppmerking var uten betydning

Nemnda skal består av minst tre medlemmer ved behandling av hver enkelt sak, og i dette tilfellet kom leder og bransjens representant frem til at det faktum at parkeringsplassen ikke hadde oppmerking på bakken i form av hvite linjer ikke ble tillagt vekt, siden det er skiltet på stedet som har parkeringsregulerende virkning. De to kom derfor frem til at alle fire kontrollsanksjoner var rettmessig ilagt.

Forbrukerrådets representant var uenig

Forbrukerrådets representant mente imidlertid at klager hadde opptrådt tilstrekkelig aktsom når de fire kjøretøyene – en motorsykkel og tre mopeder – ble parkert på stedet.

Til tross for at hun var klar over at oppmerking kun er et supplement til skilting, og derfor ikke et krav, mente hun at når kommunen velger å merke opp asfalten, bør alle plassene merkes. Dersom noen, men ikke alle av plassene blir oppmerket, kunne dette etter hennes oppfatning bidra til å forvirre en normalt aktsom fører.

«Skilt går foran oppmerking – trafikkreglene § 21»

Det fremgår imidlertid av skiltforskriften § 21 nr. 2 at: «Tverrgående oppmerking, symboler og tekst brukes bare som supplement til skilt hvis ikke annet er angitt», men tross dette var nemnda her delt i sitt syn på klagers ansvar.

Klagene ble ikke tatt til følge – kontrollsanksjonene ble opprettholdt

Imidlertid ga ikke flertallet klager medhold, men valgte 2:1 å opprettholde kontrollsanksjonene på fire ganger 990 kroner – totalt 3960 kroner.

 

OM PARKERINGSKLAGENEMNDA (PKN)

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Før en sak kan avgjøres av Parkeringsklagenemnda, må det først ha blitt sendt en klage til virksomheten som skrev kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet. Det er kun eier eller fører som kan bringe en sak inn for nemnda.

Styret består av:
Leder: Bodil R. Dreyer, Statens vegvesen
Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet

Parkeringsklagenemnda består av:
Leder: Bjørn Engstrøm, tidligere lagdommer
Nestleder: Yvonne Larssen, stabsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerrådet: Hege Sundby.
Varamedlem: Borgar Sandvik
Bransjerepresentant: Elin Greiff, Aimo Park
Bransjerepresentant: Finn A. Aurbakken, Oslo kommune, Bymiljøetaten
Varamedlem: Tore Bentzen, Tromsø Parkering AS
(Minst tre medlemmer må være til stede ved behandling av hver enkelt sak.)

Kilde: Pklagenemnda.no

Stedet hvor kontrollsanksjonene ble ilagt

> Utskrift av nemndsavgjørelse PKN 30841 (av totalt fire nær likelydende) – 27.02.2024 (PDF)


Sak nr. 10091