Når er det riktig å skrive parkeringsbot på HC-plasser?

- Og når er det like greit å la det være?

Om det er noe som skaper reaksjoner hos publikum, så er det førere som setter fra seg kjøretøyet på plasser reservert for forflytningshemmede uten å ha rett til å stå der.

RETTELSE 22.11.2022:

Parkeringsrett skrev at bot (kontrollsanksjon) når bilfører sto ut over tiden på tidsbegrenset HC-parkering var 330 kroner.

Etter å ha konferert med en kommunal saksbehandler, har vi nå fått bekreftet at riktig beløp ved ileggelse i slike tilfeller er 660 kroner. Parkeringsrett beklager feilen, og har rettet dette i denne artikkelen.

Når du skriver ileggelser i form av en kontrollsanksjon på 990 kroner på biler som står ulovlig på HC-plass, føler du ofte at det er like før de som står og ser på har lyst til å gi applaus. Jeg har selv opplevd å få «tommel opp» flere ganger i slike tilfeller.

Du kan også la være å skrive

I parkeringsforskriften står det at kontrollsanksjon «kan ilegges»ved overtredelse av vilkårene for parkering. Det står ikke «skal ilegges». Med andre ord er det åpnet for å utvise skjønn fra trafikkbetjentens side hvis en bil står et sted hvor den ikke skal være.

Inntauing kan bli aktuelt

Vær imidlertid oppmerksom på en ting: Har du først skrevet en kontrollsanksjon har du også åpnet for fjerning av kjøretøyet (inntauing) hvis det er på sin plass og kravene i parkeringsforskriftet § 38 – Fjerning av motorvogn – er oppfylt.

Og står det bilførere med gyldig HC-bevis og venter på plass, bør terskelen være lav for å foreta inntauing.

Forskjellige beløp ved ileggelse

Men skriver du en bot på HC-parkering, gjelder det å holde tunga rett i munnen, for her er det muligheter for å ilegge kontrollsanksjoner med  to forskjellige beløp. Enten 660- eller 990 kroner. Det er nærmere forklart på denne siden.

Men når er det riktig å skrive i slike tilfeller, og når er det riktig å la det være?

Når HC-beviset mangler

I de tilfellene hvor HC-beviset mangler, uavhengig av om bilfører sitter bak rattet eller ikke, er det som regel ingen grunn til å vente med å skrive en ileggelse på 990 kroner, som er høyeste sats for kontrollsanksjon ved parkering på HC-plass.

HC-parkering foran Bærum sykehus. Her er kravet til hovedskilt (552 – parkering) med underskilt 807.8 (Reservert forflytningshemmede) oppfylt på alle plassene.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Varelevering

Vær obs på at varelevering på HC-plasser ikke er tillatt. Det nytter derfor ikke for bilfører å hevde at: «det er varelevering – ikke parkering». Det fremgår av skiltforskriften § 18, underskilt 807.8 – Forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Her som i alle andre tilfeller, er det trafikkbetjentens skjønn som avgjør om det er hensiktsmessig å skrive, eller om f.eks. en laste- eller varebilsjåfør skal få levert varene raskt og smidig.

Typisk bil for rullestolbruker

Finner du at bilen f.eks. er utstyrt med hjelpemidler for handikapede, som håndtak for gasspedalen eller rullestolrampe, er det ikke umulig at HC-beviset til bileier ligger i en annen bil på en annen HC-parkering. Det er synlig HC-bevis som er parkeringsbevis, ikke noe annet.

Hva hvis det er sort-hvite skilt?

Ved sort-hvit skilting, også kalt «vedleggsskilt» er det opp til grunneier å bestemme om den som kan stå på HC-plaser eller ordinære avgiftsplasser må betale parkeringsavgift eller ikke. Det skal i så fall stå beskrevet både på informasjonsskiltet som gjelder for plassen og eventuelt underskilt 807.8 – Forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Betaling eller ikke for å parkere på HC-plasser? Ved bruk av sort-hvit skilting er det grunneier som avgjør, og her er det heller ikke krav om hovedskilt «parkering».
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Dette finner du mer om i vedlegget til parkeringsforskriften (Se lenger ned på siden).

Hvis kortet har gått ut på dato?

Dersom HC-beviset har passert utløpsdato, sier det seg selv at parkering på HC-plass ikke er tillatt. I slike tilfeller er kontrollsanksjonen på 990 kroner. Skriv da helst hva som er utløpsdatoen for kortet i kommentarfeltet for ileggelsen.

Beslag og inndragning av ugyldig kort

Jeg vet noen kommuner praktiserer inndragning av HC-bevis som har gått ut, ved at trafikkbetjenten forlanger å få kortet hvis bilfører er til stede. Dette har ikke trafikkbetjenten lovhjemmel til å gjøre.

Hvis kortet ikke kan kontrolleres

Noen ganger kan du finne HC-bevis som ligger feil vei, altså med billedsiden opp. Andre ganger ligger kortet delvis skjult, slik at utløpsdato ligger under billetter el.l. på dashbordet, eller bak det sorte feltet i ytterkant av frontruta.

Selv om du vet at bilfører er den som er avbildet, så er det uten betydning her. Kan du ikke se kortets utløpsdato, så er din jobb å skrive en ileggelse.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

I disse tilfellene vet du ikke om bilfører har gjort det med viten og vilje eller fordi han ikke vet bedre. I slike tilfeller er det også greit å skrive en kontrollsanksjon. Skriv da på hvilken måte p-beviset ikke er kontrollerbart.

Hvis kortet likevel er gyldig

Hvis bilfører kommer i det du skriver, vil det være naturlig å oppheve ileggelsen på stedet hvis det viser seg at kortet er gyldig. Det fremgår av forvaltningsloven § 35 (omgjøring av vedtak uten klage). Ta i så fall et bilde av kortets forside, slik at dette kan følge en eventuell rapport videre i systemet.

Når parkeringsbeviset «er tuklet med»

Det er en kjensgjerning at HC-bevis blir forfalsket. Det kan skje ved at kortet kopieres og skrives ut på fargeprinter, eller at f.eks. utløpsdatoen blir forsøkt endret.

Kopiering er også dokumentforfalskning

Det finnes minst ett tilfelle der familiefaren lagde kopier av HC-bevis, for å ha et kort i hver bil. Angivelig for å slippe å flytte kortet mellom flere biler avhengig av hvor kortets innehaver befant seg.

Noen forsøk på dokumentfalsk er direkte tragiske, som når ny utløpsdato blir skrevet over med korrekturlakk eller -tape.

I slike tilfeller er det viktig å ta gode bilder. Disse skal nemlig følge en anmeldelse for dokumentfalsk etter straffeloven kapittel 29, som normalt vil resultere i en klekkelig bot.

Her er det åpenbart at bilfører har lagt et forfalsket kort på dashbordet.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Tidsbegrenset parkering på HC-plasser

Dette gjøres for å unngå at bilførere bruker plassen til f.eks. å parkere ved vedkommendes arbeidsplass.

I de tilfeller HC-parkeringen er skiltet med f.eks. «p-forbudt over 3 timer», så gjelder samme krav som ellers til kontroll av bilens ventilstilling for å kunne dokumentere om bilen har stått for lenge på stedet. Ved overtredelse skrives en ordinær kontrollsanksjon på 660 kroner.

I noen tilfeller må HC-plasser tidsbegrenses. Står det biler her med gyldig HC-bevis, men ut over tiden, skal det skrives kontrollsanksjon på 660 kroner.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Hvis bilen står utenfor oppmerket HC-plass

Også på HC-plasser, som normalt er bredere enn ordinære p-plasser, gjelder kravet om at bilen på stå innefor oppmerket felt. Er ikke dette kravet oppfylt, er det ingen ting i veien for å ilegge kontrollsanksjon på 660 kroner – for å stå «i strid med bestemmelser for oppstilling».

[tds_info]Forfatteren av denne artikkelen har mange års bakgrunn som trafikkbetjent i kommunene Bergen, Drammen og Bærum, i tillegg til flere års erfaring som militærpoliti innenlands og i FN og NATO på Balkan.[/tds_info]

AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

Parkeringsforskriften

Parkeringsgebyrforskriften

Skiltforskriften

Trafikkregler

Vegtrafikkloven

ORD OG UTTRYKK

BOT ELLER PARKERINGSBOT brukes ofte i dagligtale om det som på fagspråket enten heter: PARKERINGSGEBYR ved brudd på trafikkreglene og skitforskriften. F.eks. ved stans i veikryss, parkering på bussholdeplass eller der det er et skiltet stanse- eller parkeringsforbud, eller:

KONTROLLSANKSJON ved brudd på parkeringsforskriften, når bilen f.eks. står utenfor oppmerket parkeringsfelt, på HC-parkering uten parkeringstillatelse, over tiden på tidsbegrenset parkering eller mer enn den tiden det er betalt for.

I tillegg brukes HC-BEVIS / HANDIKAPBEVIS ofte i dagligtalen i stedet for «Parkeringskort for forflytningshemmet», som jo er den rette betegnelsen. Faktum er at man jo kan ha forskjellige typer handikap, uten å ha behov for særlig tilpasset parkeringsplass av den grunn.

 

VED FEIL: Skulle det vise seg at denne teksten inneholder faktiske feil, så hører jeg gjerne fra deg. Bruk i så fall kommentarfeltet på Facebook (Se under), eller send en e-post…>

KOMMENTARER kan du legge inn på vår Facebookside…>


Sak nr. 10020