ØVRE EIKER: Ordføreren måtte gripe inn for å få ulovlig parkert bil fjernet – Politiet fjernet bilen samme dag

- Bilen hadde opptatt to parkeringsplasser på en P-plass med 48 timers tidsbegrensning i over ett år.

På selveste 8. mai ble Mercedesen som hadde stått ulovlig parkert på Darbu stasjon i over et år omsider fjernet, da ordføreren tok direkte kontakt med politisjefen i Drammen og ba om at noe ble gjort.

Bilen ble borte samme dag

Det skulle ikke ta mange timene fra ordfører Adrian Tollefsen (H) ba politiet ved politisjef Øyvind Aas om å få bilen fjernet, før Redgo hadde mottatt en rekvisisjon om inntauing fra politiet og bilen var borte.

Kommunen måtte ta regningen

Politiet stilte imidlertid krav om at kommunen måtte ta regningen ved inntauing og oppbevaring, mens politiet begjærte bilen fjernet med hjemmel i vegtrafikkloven § 37 første ledd bokstav c.

Tollefsen kontaktet umiddelbart kommunedirektør Susanne Vist, som tok hånd om det formelle slik at politiet slapp å belaste sitt budsjett med kostnaden ved inntauing og oppbevaring.

VEGTRAFIKKLOVEN § 37 (UTDRAG)

§ 37 – Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.
Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy
a. som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
c. som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.(…)

Kilde: Lovdata

Denne lovhjemmelen kan også brukes av de av kommunene i Norge (94 av 357) som i dag er definert som «parkeringskommuner» av Vegdirektoratet, noe Øvre Eiker kommune så langt ikke er.

Bilen, en Mercedes A150 i tilsynelatende god stand og med skilter (ikke avregistrert), har i over et år opptatt to plasser på den offentlig skiltede parkeringsplassen for pendlere foran Darbu stasjon, i hvert fall siden mars 2023.

Bileier forsøkt kontaktet

Det har ikke vært mulig å komme i kontakt med bileier, tross gjentatte forsøk.

Øvre Eiker kommune ved tjenesteleder vei og park, Andreas Birkeland kontaktet i november 2023 politiets operasjonssentral i november 2023 med anmodning om å håndheve parkeringsbestemmelsene på stedet.

Dette fordi kommunen ikke har de nødvendige fullmakter til å gjøre dette selv. Anmodningen ble blankt avvist av politiet.

– Dette må kommunen ordne selv!

Også Parkeringsrett var på samme tid i kontakt med Drammen politistasjonsdistrikt ved politioverbetjent Morten Qvist om saken, og svaret var den gang at dette var et forhold kommunen selv måtte ta hånd om og håndheve.

Dette til tross for at politiet allerede da av Parkeringsrett var blitt gjort kjent med at kommunen ikke har nødvendig lovhjemmel til å gjøre dette.

Dette skiltet (skilt 376.1 i skiltforskriften) står på Darbu stasjon, og kun politiet og «parkeringskommuner» har lovlig adgang til å håndheve det.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

«Parkeringskommuner» må godkjennes av Vegdirektoratet

Parkeringsrett er i løpende dialog med kommunen, hvor vi tilbyr faglig bistand for å innhente de nødvendige fullmakter for å håndheve vegtrafikkloven og tilhørende parkeringsbestemmelser som «parkeringskommune».

Denne orienteringen mottok for øvrig kommunestyret av redaktøren under «spørretimen» i møtet 21. februar i år, siden prosessen med å bli «parkeringskommune» allerede er i gang i kommunen.

Dersom dette imidlertid ikke blir gjennomført, kan alternativet for Darbu stasjon bli at de blå parkeringsskiltene byttes ut med sort-hvite og et privat parkeringsselskap tar seg av utskriving av parkeringsbøter samt inntauing ved behov.


Sak nr. 10114