Parkeringsgebyr: – Alt de ikke forteller deg på sjåførskolen om stans og parkering

- Forhåpentligvis blir du litt klokere etter dette.

Når man i dagligtale snakker om parkeringsbot, skiller man som regel ikke mellom parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner.

Vær derfor oppmerksom på at parkeringsgebyr ilegges ved stans eller parkering på steder hvor dette er forbudt, mens kontrollsanksjoner ilegges ved brudd på parkeringsvilkår som for eksempel avgiftsparkering, tidsbegrenset parkering eler reservert parkering.

Parkeringsgebyr og kun det

Det som derimot ble kalt tilleggsavgift, eller kontrollavgift før 2017, kalles i dag kontrollsanksjon. For å unngå forveksling, vil vi her utelukkende snakke om parkeringsgebyr – og ikke noe annet.

Frem til 1973, da kommunene fikk fullmakt til å håndheve trafikale bestemmelser om stans og parkering, var det kun politiet som kunne skrive ut parkeringsgebyr, og da i form av en parkeringsbot, på folkemunne kalt en «rød lapp». Denne ble plassert på ruta av en politikonstabel, med oppfordring til å møte for politiet til avhør.

Ilegges av kommunen eller politiet

Dagens praksis er at det ligger en gul stripe på frontruta med oppfordring til å betale 900 kroner til den kommunen som har ilagt parkeringsgebyret. I de tilfeller hvor politiet ilegger håndhever, vil du finne en gebyrblankett fra Statens innkrevingssentral på det samme beløpet.

Kun politiet eller personell ansatt i kommunen eller i heleid kommunalt parkeringsselskap har lov til å skrive ut parkeringsgebyr – ingen andre.

Denne ileggelsen ble funnet liggende i veien i Kongsberg. Trolig kastet av en noe korttenkt bileier som trodde dette var en god løsning.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Hva skal ileggelsen fortelle deg?

Informasjon om forholdet saken gjelder skal være beskrevet på parkeringsgebyret. Dette siden vi snakker om et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som derfor skal inneholde:

  1. Identifisering av kjøretøyet med kjennemerke eller VIN (Vehicle Identification Number).
  2. Sted for overtredelsen.
  3. Hvilken bestemmelse som er overtrådt, og da gjerne med en nærmere forklaring hvis det er naturlig.
  4. Hvordan parkeringsgebyret skal betales, betalingsfrist og klageadgang.

Hva må du som bilfører undersøke på gebyret?

Det hender av og til at bilførere som har fått en ileggelse legger denne på en annen bil i nærheten. Sjekk derfor om kjennemerket på ileggelsen stemmer med din bil. Gjør den ikke det, er det bare å kaste ileggelsen uten å tenke mer på saken.

Deretter er tiden inne til å sjekke om stedet for ileggelsen stemmer med virkeligheten. Er stedet for ileggelsen feil, er en klage på ileggelsen på sin plass. Vær imidlertid oppmerksom på at det som regel er tatt bilder av bilens plassering, slik at fantasifulle stedsangivelser er til liten nytte.

Hvilken bestemmelse – eller hvilke bestemmelser – som er overtrådt, vil du selvfølgelig også finne på ileggelsen. Hva de innebærer skal vi fortelle mer om her:

Stanseforbud – hvilke regler gjelder?

I skiltforskriften eller trafikkreglene er de forskjellige overtredelsene som kan stå på ileggelsen beskrevet i detalj.

Når det gjelder stanseforbud, er det mange som tror at om de for eksempel stanser for å slippe av noen, så kan ikke trafikkbetjenten skrive parkeringsgebyr på bilen. Dette er feil. Eneste unntaket fra stanseforbudet er såkalt «trafikal stans» ved for eksempel stopp for fotgjengere i gangfelt, kø eller lyskryss.

Stanseforbudet er enten vist med skilt 370 – Stans forbudt i skiltforskriften, eller er nærmere beskrevet i trafikkreglene § 17 nr. 1:

a. i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted,
b. i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde,
c. helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg,
d. på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder,
e. på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg,
f. nærmere planovergang enn 5 meter,
g. i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.
h. på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

Unntak fra skilt 370 – Stanseforbud

Når det gjelder skilt 370 – Stans forbudt, er det ett eneste unntak. Det gjelder særskilt regulering for «Lasteplass». Disse plassene er skiltet slik for å reservere plassen for lasting og lossing av «varebil, lastebil og trekkbil» som det fremgår av lastebilsymbolet på skiltet.

Skilt 370 – Stans forbudt, med eneste lovlige unntak etter Statens vegvesens retningslinjer.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

«Bilen sto jo den andre veien»

Her må du som bilfører være oppmerksom på at det er uten betydning hvilken vei bilen din står. Har du for eksempel stanset mot kjøreretningen med bakparten på bilen mot et gangfelt, så står du like fullt «foran» gangfeltet selv om fronten på bilen peker motsatt vei.

Dette kan det virke meningsløst å nevne, men det er faktisk mange som klager på et parkeringsgebyr med en begrunnelse som denne.

Parkeringsforbud – hvilke regler gjelder?

Hva folk flest mener med parkering stemmer ikke alltid overens med hva trafikkreglene definerer det som, nemlig:

«Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

– Hva hvis jeg sitter i bilen mens kona henter «take away»?

Her er det nemlig uten betydning om du sitter i bilen eller ikke, selv om mange synes å tro det. Noen bilførere tror også at om de stopper for å hente «take away», så er det pålessing. Det er imidlertid helt feil.

Det du skal laste eller losse må nemlig være av en viss størrelse og vekt, og må i tillegg stå klart for avhenting der du stopper. Skal du hente eller bringe passasjerer, så må også de være klar idet du ankommer stedet.

En klarere overtredelse av et parkeringsforbud må du trolig lete lenge etter.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Parkeringsforbud er enten vist med skilt 372 – Parkering forbudt, eller er nærmere beskrevet i trrafikkreglene § 17 nr. 2 og 3:

2. Det er forbudt å parkere
a. foran inn- eller utkjørsel,
b. på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet,
c. på gågate,
d. på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

3. På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.

De fleste er trolig ikke klar over at det er et klart definert forbud mot å parkere i veibanen der du finner disse skiltene.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Unntaksregel for HC-parkering

Når det gjelder unntak for lasting og lossing, må du være oppmerksom på unntaksregelen for parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede. Det som i dagligtale kalles HC-parkering.

Der er det nemlig kun gjort unntak for andre enn kortinnehaver til å ta på- eller slippe av passasjerer. Lasting og lossing er ikke tillatt. For som det heter i skiltforskriften:

«Symbol 807.8 til skilt 552 «Parkering» betyr at det er forbud mot av- og pålessing. Av- og påstigning er tillatt.» Dette er imidlertid ikke en overtredelse som kan innebære et parkeringsgebyr, men derimot en kontrollsanksjon på hele 990 kroner – så det går vi ikke nærmere innpå her.

Her bør det ikke herske tvil om hvilke regler som gjelder for å parkere på stedet.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Avregistrerte eller avskiltede biler

Det finnes en regel i vegtrafikkloven som setter begrensning på 14 dager for hvor lenge du kan ha en avregistrert- (med skilt) eller avskiltet- (uten skilt) bil stående på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlige trafikkskilt.

Normalt blir det lagt et varsel på bilen med en fjorten dagers frist for å fjerne den. Det er imidlertid ikke et krav i seg selv, men blir gjort for å gi bileier en mulighet for å fjerne bilen selv. Noen velger å flytte bilen til en annen vei, i den tro at det gjelder nye 14 dager, men det har ingen hensikt.

Parkeringsgebyr og inntauing

Når bilen har stått ut over de 14 dagene, vil den som regel bli fjernet og ilagt et parkeringsgebyr. I tillegg til gebyret på 900 kroner kommer da kostnader ved inntauing og oppbevaring av kjøretøyet, som normalt beløper seg til noen tusen kroner – avhengig av kjøretøyet.

Har bilen stått avregistrert ved offentlig vei i mer enn 14 dager, er hjemmelen for inntauing til stede.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Parkeringsgebyr nå – inntauing senere

Mange tror at når et parkeringsgebyr først er ilagt, så stopper saken der. Det er ikke alltid tilfelle, for alle forhold som kan gi parkeringsgebyr er også en hjemmel for å få bilen fjernet. Det vil derfor være lurt å fjerne bilen selv straks du vet at du har fått et parkeringsgebyr, for du kan risikere inntauing i neste omgang hvis du ikke foretar deg noe.

«Grunnregler for trafikk»

En regel som sjelden blir brukt ved overtredelse av stanse- og parkeringsbestemmelsene er vegtrafikkloven § 3 – Grunnregler for trafikk. Denne brukes ofte av politiet ved en rekke forhold, og kalles gjerne en «sekkeparagraf» siden den er så generell:

Ǥ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Ofte brukes denne først når en akutt situasjon har oppstått, men merk ordlyden «kan oppstå fare eller…» som betyr at den også er ment å avverge farer. Ikke bare som en hjemmel for å håndheve når trafikken allerede er «hindret eller forstyrret».

Betalingsfrist og klage

Hvis du mener du har grunnlag for å klage fordi du mener parkeringsgebyret er uriktig ilagt, må du uansett betale innen tidsfristen på tre uker fra ileggelsen, ellers blir det forhøyet med 50 prosent.

Også klage på ileggelsen må være sendt innen tre uker. For parkeringsgebyr ilagt av kommunen er denne kommunen rett adresse. For parkeringsgebyr ilagt av politiet, sendes klagen til politiet på stedet.

Klage til tingretten

Får du avslag på klagen har du anledning til å bringe den videre til behandling i tingretten. Også her gjelder tre ukers-regelen fra du fikk vite om avslaget. Her skal saken sendes samme sted som den opprinnelige klagen, med opplysning om at den skal sendes videre til tingretten.

På den måten får den aktuelle kommunen eller politiet anledning til å legge ved de tilleggsopplysninger og bilder de måtte ha i saken.

Ikke en sak for Parkeringsklagenemnda

Om du vurderer å bringe et parkeringsgebyr inn for Parkeringstilsklagenemnda, så la det være. Nemnda håndtere nemlig kun kontrollsanksjoner – ikke parkeringsgebyr.

INNSPILL ELLER KOMMENTARER

Har du innspill eller kommentarer til denne artikkelen, så hører vi gjerne fra deg.

Du kan enten legge inn en kommentar til saken på vår Facebookside, sende en PM eller sende en e-post til: redaksjonen@parkeringsrett.no


Sak nr. 10068