Politihøgskolen: – Parkering og parkeringsgebyr er ikke en del av politiutdanningen

- Skolen anser ikke dette som en oppgave for politiet, og har derfor fjernet det fra undervisningsplanen.

Færre enn hundre av landets totalt 357 kommuner har i dag kommunal håndheving av parkeringsbestemmelsene. I de øvrige kommunene i Norge er det mange som i dag tror at politiet skjøtter disse oppgavene, men det er imidlertid helt feil.

ingen politistudenter får opplæring om parkeringsgebyr i dag

Ifølge informasjon vi nylig har mottatt fra Politihøgskolen (PHS), som utdanner alle polititjenestemenn i Norge, blir nemlig ingen politistudenter i dag opplært i håndheving av parkeringsforskriften eller parkeringsgebyrforskriften.

Politihøgskolens fagmiljøer har via pressevakt og seniorrådgiver Runar Kvernen forklart at det er Nasjonal Transportplan (NTP), som setter føringer for de prioriteringer PHS gjør på dette området. Han forteller:

– Fokus på fart, rus og adferd – ikke parkering

– Det betyr i praksis fokus på forebygging og håndheving av lovbrudd innen områdene fart, rus og adferd.

Han forklarer videre:
Parkeringsgebyr utstedes i all hovedsak av kommunale myndigheter, eier av vei eller eier av parkeringsområde, og er i utgangspunktet ikke en oppgave for politiet, og derfor er heller ikke parkering og parkeringsgebyr på kjøreplanen til PHS.

Studenter ved Politihøgskolen får i dag ingen opplært i håndheving av parkeringsforskriften eller parkeringsgebyrforskriften.
Illustrasjonsfoto: POLITIHØGSKOLEN

At parkeringsgebyr «i all hovedsak» utstedes av kommunale myndigheter, sider seg egentlig selv, siden politiets kvinner og menn ikke lenger får opplæring til slike oppgaver gjennom Politihøgskolen.

«Politiet ilegger gebyr etter § 3»

Når det i parkeringsgebyrforskriften § 3 står: «Politiet ilegger gebyr etter § 3», samsvarer dette derfor svært dårlig med de føringer Politihøgskolen selv har valgt å følge om faget.

Og merkelig nok er det politimesteren på stedet som har det overordnede ansvaret for å gi sin uttalelse hvis en kommune ønsker å ilegge gebyr, til tross for at politiet ikke på noen måte ønsker å gjøre dette selv – viser det seg.

SE OGSÅ
Kommune ba politiet om hjelp til å fjerne en ulovlig parkert bil - politiet ba kommunen ordne det selv

Politiet skriver ikke parkeringsgebyr

Siden det i dag kun er 94 kommuner som har nødvendig fullmakt til å skrive ut parkeringsgebyr og offentlige kontrollsanksjoner, er det hele 263 kommuner som vil stå helt uten slik håndheving – om de ikke allerede gjør det – etter hvert som nye politibetjenter uten slik fagutdanning kommer på plass i landets 357 kommuner.

Politibetjenter som ikke har fått noen fagopplæring i parkering og parkeringsgebyr gjennom Politihøgskolen. Ei heller utskriving av kontrollsanksjoner på f.eks. parkeringsplasser for forflytningshemmede – såkalte HC-plasser.

Politiet skriver ikke kontrollsanksjoner

Av det som er nevnt over, sier det seg egentlig selv at håndheving av vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre, som angitt i parkeringsforskriften § 3 – Virkeområde, som i forskriften også er tillagt politiet – har noen som helst mening.

Dette siden politibetjenter ikke lenger får opplæring i faget.

I hele 263 av landets kommuner, løper du ingen risiko ved å stå i strid med dette skiltet, siden det ikke er en politioppgave å håndheve det. I de 94 kommunene som har kommunal håndheving derimot, risikerer du en kontrollsanksjon på 990 kroner i tillegg til inntauingskostnader på flere tusen kroner.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Teksten: «Forskriften gjelder også for politiets håndheving av vilkårsparkering, som ikke er avgiftsparkering» – som står å lese i ovennevnte paragraf, blir rett og slett illusorisk, siden ingen politibetjent som utdannes i dag vet hva jobben går ut på likevel.

SE OGSÅ
Parkeringskommuner i Norge – en oversikt fra Vegdirektoratet

Statistikk over administrative sanksjoner 2023

I Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt fra juni 2023 over forskjellige typer overtredelsesgebyr, deriblant utstedelse av parkeringsgebyr, har Parkeringsrett hentet følgende oversikt over parkeringsgebyr ilagt av politiet og Oslo kommune.

Tallene er hentet fra sidene 15 og 18 (Lenke nederst):

I 2017 ila Oslo kommune 185 158 gebyr for feilparkering, mens politiet ila 2 151 totalt over hele landet. Dette er kun er 1,16 % av det Oslo kommune ila alene.

I 2021 ila Oslo kommune 110 728 gebyr for feilparkering. mens politiet ila 663 totalt over hele landet. Dette er kun er 0,6 % av det Oslo kommune ila alene.

En dobling av kontrollsanksjoner på fem år

Oslo kommune oppga i tillegg at antallet kontrollsanksjoner i perioden økte fra 46 500 i 2017 til 94 900 i 2022, altså mer enn en dobling på fem år. Men siden dette ikke er administrative sanksjoner, blir de holdt utenfor statistikken til SSB.

SE OGSÅ
FRA 60-TALLET: Politimann skriver parkeringsbot på lastebil i julegata

Med utgangspunkt i disse talene, bør derfor tendensen være åpenbar, ved at de kommunene som ikke sørger for å ta ansvar for egen parkeringskontroll, etter hvert vil stå uten håndheving i det store og hele.

Kun 94 kommuner har egen parkeringshåndheving

Per i dag er 73,7 % av landets kommuner uten egen håndheving av parkeringsbestemmelsene, verken ved ileggelse av parkeringsgebyr eller ileggelse av kontrollsanksjoner på offentlig ferdselsåre, i det som defineres som «det kommunale enerettsområdet».

Følgelig er det kun 26,3 % – eller 1 av 4 kommuner – som har dette på plass i dag.

Lenke til kilder:

> Statistisk sentralbyrås statistikk over administrative sanksjoner, utgitt 2023 (PDF)


HAR DU TIPS TIL DENNE SAKEN?

– Da hører vi gjerne fra deg. Ta i så fall kontakt per telefon eller e-post. Klikk på «TIPS OSS» øverst på siden for å sende e-post, eller ring tipstelefonen: 920 41 122.

Sak nr. 10085