SKIEN: Bileier ønsket parkeringsavtale for bobil – men den hadde kommunen vraket for fem år siden

- For når bileier ikke svarer på rekommandert brev, er det uansett grenser for hvor lenge kommunen kan vente.

For kort tid siden mottok Skien kommune en forespørsel om å inngå en parkeringsavtale fra en bileier, som trodde han hadde en bobil parkert på Geiteryggen. Problemet var bare at bilen ble vraket for fem år siden.

Saken er også omtalt i Telemarksavisa (TA)…>

Vi må helt tilbake til 2016, da gata hvor bobilen sto parkert skulle asfalteres. Bileier forteller i et brev til kommunen journalført 6. februar i år, at en ansatt i kommunen den gang mente det var best å plassere bilen på den romslige parkeringsplassen ved Geiteryggen flyplass. Dette fordi både parkeringsplassen og selve flyplassen eies av kommunen.

Flyttet til ny adresse

– Så kom koronaen, og etter at landet ble gjenåpnet flytter jeg til en ny adresse. Derfor gikk saken i glemselen for oss alle, opplyser bileieren i brevet til kommunen.

Trafikkbetjent Dag Ove Andersen i Skien kommune forteller Telemarksavisa (TA) at kommunen tidligere har forsøkt å komme i kontakt med bileier per rekommandert brev. I det sto det bl.a. at bilen ville bli avhendet etter vegtrafikkloven § 37 hvis den ikke ble hentet innen tre måneder.

Frist på tre måneder

– Kommunen oppbevarte bilen langt over fristen på tre måneder, uten at vi hørte noe fra deg, sier Borgersen i brevet til bileier, som ble sendt 9. februar.

Borgersen forteller at det er rutine å taue biler opp til parkeringsplassen ved Geiteryggen når biler må fjernes fra bygater, siden det er gratis å parkere der.

– I etterkant sendte vi varselbrev til bileier. Det er et veldig inngrep å ta en bil. Og vi brukte mye lengre tid på denne saken enn vi vanligvis gjør i slike saker. Vi venta veldig lenge, men det kom aldri noe svar fra eier, svarer han.

Ble vurdert som vrak

Borgersen forteller at det først ble vurdert å selge bobilen, men en av kommunens mekanikere mente at bilen var i så dårlig forfatning att den måtte vrakes. Noe som også ble gjort i 2018 – med andre ord for hele fem år siden.

Geiteryggen og Skien.
Skråfoto: GOOGLE EARTH

Bileier ble informert om vrakingen

Dette mottok bileier orientering om i et brev datert 9. februar, og hva han sier til det vites foreløpig ikke. Borgersen kan for øvrig fortelle at kommunen ikke driver med utleie av parkeringsplasser på Geiteryggen.

– Dette er bare en midlertidig løsning for biler som vi tauer inn. Deretter blir de enten hentet og betalt ut av eier, eller så ender det med salg eller vraking, svarer han TA.

 

Dette sier loven om inntauing av kjøretøy

Vegtrafikkloven § 37. Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy
a. som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
c. som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.

Står kjøretøyet på et område som ikke er åpent for alminnelig trafikk, gjelder dette bare dersom eier eller bruker av grunnen krever at kjøretøyet blir fjernet.

Myndighet etter første ledd bokstav b kan også utøves av Statens vegvesen.

Kongen kan, etter uttalelse innhentet fra vedkommende politimester, bestemme at myndighet etter første ledd også skal kunne utøves av kommunen.

Kjøretøy som er tatt i forvaring etter denne paragraf kan selges dersom det ikke er hentet innen 3 måneder etter at eieren i rekommandert brev er varslet om forvaringen og om at kjøretøyet vil bli solgt dersom det ikke blir hentet. Dersom eieren eller adressen hans ikke er kjent, kan varselet kunngjøres i pressen eller på annen måte. Finner politiet eller Statens vegvesen at kjøretøyet må anses som vrak, kan det avhende kjøretøyet på hensiktsmessig måte uten hensyn til fristen foran og om nødvendig uten varsel til eieren.

Reglene i lov 29. mai 1953 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta, gjelder tilsvarende for salg etter fjerde ledd og for betaling av salgssummen.

Kjøretøy som er tatt i forvaring, står for eierens regning og risiko. Forvaring kan om nødvendig sikres ved hjelp av mekanisk eller elektronisk innretning. Kjøretøyet kan ved bruk av slik innretning holdes tilbake inntil omkostninger knyttet til bruken av innretningen er betalt.

Krever eieren tilbake et kjøretøy som politiet eller Statens vegvesen er i ferd med å fjerne eller har tatt i forvaring, må han først betale de utgifter som politiet eller Statens vegvesen har hatt i samband med fjerningen og forvaringen.

Kilde: Lovdata


Sak nr. 10056