Står bilen med skiltene på – er det bare å la den stå

- Saken er oppdatert - se nederst i teksten.

For tyve år siden ble vegtrafikkloven endret, slik at vi skulle unngå at offentlig vei ble brukt som lagringsplass for avskiltede biler i mer enn 14 dager. Men 12. september i fjor ble dette endret over natta. Så nå er klokka i noen tilfeller skrudd tilbake til før 2003.

Avregistrert, men med skiltene på

For da forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 2 om registrering ble endret, slik at biler skulle kunne avregistreres av eier uten at skiltene måtte leveres inn, åpnet det for nye muligheter for bileier.

Nå kunne han la bilen stå så lenge han eller hun ville på offentlig vei – uten fare for at politiet eller kommunen tauet den inn. Men – og det er et men:

For så lenge det – som i dag – står «Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.» – er det ingen fare så lenge skiltene fortsatt befinner seg på bilen. Det er imidlertid så lenge vi snakker om «lovlige kjennemerker».

Det forutsetter selvfølgelig at bilen ellers står på lovlig grunn, slik at det ikke fins andre grunner til at den bør fjernes.

Bilvrak – bruk forurensningsloven hvis mulig

Andre grunne til at bilen bør fjernes, kan jo blant annet være at bilen er av en slik forfatning at den kan være skjemmende og utgjøre en fare for omgivelsene.

Dette gjelder for eksempel når det kan oppstå utslipp av miljøskadelige stoffer eller at barn kan skade seg under lek. I slike tilfeller er det forurensningsloven § 37 som er hjemmel for fjerning, og ikke vegtrafikkloven § 37.

I dette tilfellet er det neppe tvil om at det er forurensningsloven § 37 som er rett hjemmel for fjerning.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Endring i lovteksten kommer

Samferdselsdepartementet er i disse dager i gang med å gjør de nødvendige endringer i lovteksten, slik at også «avregistrerte kjøretøy med kjennemerkene på» føyes til i teksten.

Men frem til denne endringen trer i kraft er det bare for politiet eller kommunens trafikkbetjenter å vente med å tilkalle bilberging.

Departementet er på saken

Samferdselsdepartementet bekrefter at en endring er på trappene i en e-post til Parkeringsrett.

I denne forteller departementet at planen er å endre vegtrafikkloven § 17, slik at forbudet mot langvarig parkering av kjøretøy uten lovlige kjennemerker, utvides til også å gjelde avregistrerte kjøretøy som har kjennemerkene på.

– Kjøretøy som er parkert i strid med bestemmelsen, skal derfor etter dette kunne fjernes etter reglene i vegtrafikkloven § 37 slik som tidligere, står det videre i e-posten.

Samferdselsdepartementet svarer:

På spørsmål om når den nødvendige endringen i vtrl. § 17 vil skje, og praksis fra 2003 og frem til 12. september 2022 igjen blir gjeldende rett, svarer Samferdselsdepartementets pressevakt slik:

«Forslag til endringer i § 17 ble sendt på høring 25. januar 2022, med høringsfrist 7. mars 2022. Forslaget ble sendt ut sammen med en annen endring i vegtrafikkloven (Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv.).»

Og fortsetter: «Det tas sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget denne våren. Lovendringen vil kunne tre i kraft raskt etter at Stortinget har behandlet saken.»

Frivillig avregistrering

Samferdselsdepartementet presiserer i sitt høringsutkast at muligheten til å beholde skiltene på, forutsetter at avregistreringen er frivillig fra bileiers side.

Ufrivillig avregistrering er avskilting

Men i de tilfeller hvor det er Tolletaten, Politiet eller Statens vegvesen som har avregistrert kjøretøyet, blir selvfølgelig skiltene også fjernet fra kjøretøyet

I de tilfellene gjelder 14-dagers regelen om avskiltet kjøretøy på offentlig vei som de har gjort siden 2003.

Ber politiet fjerne skiltene

Parkeringsrett kjenner til tilfeller der trafikkbetjenter som finner langtidsparkerte biler som det er avskiltingsbegjæring på, kontakter politiet for å få skiltene fjernet. Dette må i så fall avklares med tjenesteleder, for det er i utgangspunktet ikke trafikkbetjentenes jobb.

HOVEDBILDET: Inntil en endring av vegtrafikkloven § 17 kommer på plass, er det bare å la avregistrerte biler med kjennemerker bli stående. Vel å merke hvis det ikke fins andre grunner for å få de fjernet.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL (Bildet er manipulert)

Slipper å levere kjennemerkene hvert år

Den nye bestemmelsen om avregistrering har sammenheng med at f.eks. campingbiler og motorsykler kan avregistreres om høsten, uten at eier nå må dra på trafikkstasjonen for å lever inn- og siden hente ut skiltene.

Noe som var praksis tidligere, da 200 000 bileiere leverte inn skiltene hvert år.

OPPDATERING 14. juni 2023:
SE OGSÅ
Fra 1. juli kan også biler med kjennemerker bli tauet inn etter 14-dagersregelen


Sak nr. 10054