TØNSBERG: Hjalp bestemor opp trappa til leiligheten – fikk bot på 990 kroner for stans på HC-parkering

- Men Parkeringsklagenemnda mente ileggelsen var feil og opphevet den.

Om du stanser på et sted med parkeringsforbud, for å hjelpe din bestemor opp trappa til leiligheten i andre etasje, så har du faktisk anledning til det – så lenge du ikke bruker mer tid enn nødvendig før du flytter bilen.

Det bekrefter Parkeringsklagenemnda i et vedtak i nemnda i mai i år, da en parkeringsbot på 990 kroner ble opphevet med akkurat denne begrunnelsen.

Av- eller påstigning er tillatt også på HC-plasser

Reglene for stans og parkering på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse, mer kjent som HC-parkering, er strengere enn for andre parkeringsplasser med reservert parkering, men også her fins det unntak – som vi skal komme tilbake til.

Stans er ikke parkering

Mens det på alle andre reserverte parkeringsplasser er anledning til både av- eller påstigning eller av- eller pålessing, siden det per definisjon ikke er kan kalles «parkering», er det kun anledning til kortest mulig stans for av-eller påstigning når det står et rullestolsymbol (underskilt 807.8) under parkeringsskiltet (skilt 552) – som i tilfellet her:

På stedet hvor parkeringsbota på 990 kroner ble ilagt – for øvrig den høyeste bota som kan ilegges – sto dette skiltet.
Grafikk: EIKER MEDIA AS

Utdrag fra skiltforskriften kapittel 9 – Underskilt:

Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe.
Symbol 807.8 til skilt 552 «Parkering» betyr at det er forbud mot av- og pålessing. Av- og påstigning er tillatt.

Kilde: Lovdata

Hjalp bestemor opp trappa

Det var under et slikt skilt i Storgaten i Tønsberg den ulykkelige mannen hadde stanset, for å hjelpe sin bestemor opp trappene til sin leilighet i annen etasje like overfor parkeringsplassen.

Bilen hadde han satt med varselblinken på for å varsle at situasjonen var midlertidig, i gata som ifølge Tønsberg parkering er en gågate, og derfor ikke inneholder andre parkeringsplasser enn HC-plasser.

Mente bilen måtte ha HC-kort – uansett

I Tønsberg parkerings tilsvar til klagen, ble det hevdet at kontrollsanksjonen på 990 kroner var rettmessig ilagt, da trafikkbetjenten ikke fant noen gyldig HC-tillatelse bak frontruten.

Videre mente det kommunale parkeringsselskapet at selv om klager skulle assistere noen, må det ligge et gyldig HC-bevis i ruten for å parkere på området.

GUL LAPP PÅ RUTA
Dette synet møtte bilfører etter at han hadde hjulpet sin bestemor fra en HC-plass, opp trappa til leiligheten i annen etasje.
FOTO FRA KLAGESAKEN

Nettopp på dette punktet var det Parkeringsklagenemnda trakk frem at det faktisk ikke dreide seg om en parkering etter trafikkreglenes definisjon, men kortest mulig stans for avstigning – og at et HC-kort derfor ikke var nødvendig for å stå der.

Observasjonstid på kun ett minutt

I tillegg ble det poengtert at dette vilkåret gir anledning til å bistå personer som trenger assistanse – som i dette tilfellet.

Nemnda viste i tillegg til at en observasjonstid på kun et minutt – fra 18.35 til 18.36 – viser at Tønsberg parkering heller ikke har grunnlag for å hevde at bilfører hadde brukt lengre tid enn nødvendig.

P-plassen ikke oppført i parkeringsregisteret

Som en avslutning viste nemnda også til at den aktuelle parkeringsplassen ikke er registrert i Statens vegvesens parkeringsregister, noe som er et krav etter parkeringsforskriften § 16 – og har vært det siden 2017.

Fikk tilbake sine 990 kroner

Nemndas konklusjon var at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt. Bilfører fikk følgelig medhold i sin klage og vil få sine 990 kroner tilbakebetalt.

Vedtaket i nemnda var enstemmig.

 

PARKERINGSGEBYR ELLER KONTROLLSANKSJON?

«Parkeringsgebyr» ilegges ved feilparkering på fortau, gang- og sykkelvei, stans forbudt, inn- og utkjøring og andre brudd på vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften
Et parkeringsgebyr er på 900 kroner (2024).

En «kontrollsanksjon» utstedes gjerne for mer trivielle parkeringsforhold som manglende betaling, billett som ligger feil vei eller parkering på plass reservert for andre. Reglene her er nærmere beskrevet i parkeringsforskriften. Her er det tre satser: 330, 660 eller 990 kroner. Høyeste sats ilegges kun ved parkering på HC-plass uten bevis.

Parkeringsrett benytter for enkelhets skyld ofte ordet «parkeringsbot» eller «bot» som felles betegnelse på begge uttrykk i sine artikler. Dette siden det er dette som brukes mest i dagligtale.


> Utskrift av Parkeringsklagenemndas vedtak PKN 31629 av 06.05.2024 (PDF)


Sak nr. 10102