TRONDHEIM: Skrev kontrollsanksjon uten lovhjemmel på privat parkeringsplass

- Benyttet lovhjemmel for ileggelse som ikke gjelder ved private parkeringsplasser.

Det meste var galt med kontrollsanksjonen som ble ilagt en mann som skulle kjøre sin far hjem til sameiet «Moholt Aktiv» i Trondheim i september i fjor. Dette var da også bakgrunnen for at Parkeringsklagenemnda fikk saken til behandling, etter at parkeringsselskapet Parkzone først hadde avvist klagen.

En kontrollsanksjon på 660 kroner ble 8. september 2023 ilagt den pliktoppfyllende sønnen som hjalp sin far opp i boligen hans i Moholt Aktiv.

For siden han måtte hjelpe sin far med både toalettbesøk og klesskift før han kunne kjøre videre, tok det så lang tid at en annen minst like pliktoppfyllende parkeringsvakt fra Parkzone hadde lagt en kontrollsanksjon på bilen. På den sto det: «Parkert i strid med bestemmelser for oppstilling».

Få krav til utforming av private skilt

Mens det stilles strenge krav til alt fra utforming av skilt til informasjon om betingelsene på en parkeringsplass som tilbyr vilkårsparkering for allmennheten, står eiere av private parkeringsplasser mye friere – både når det gjelder utforming av skilt og betingelsene for å parkere på stedet.

Det er imidlertid ikke «fritt fram» for de som har kontrollen på slike parkeringsplasser, slik det var før parkeringsforskriften ble gjeldende rett i 2017. Noe som også kom tydelig frem i denne saken.

I denne saken ble da også argumentene som Parkzone la til grunn for å ikke ta bilførers klage til følge, plukket fra hverandre – ett for ett.

«Innkjøring forbudt» er ikke «parkering forbudt»

Det første parkeringsselskapet la frem, var en påstand om at bilfører hadde kjørt forbi et privat skilt med tekst «Innkjøring forbudt, tilbringertjeneste unntatt», noe han etter parkeringsselskapet oppfatning ikke hadde lov til.

At det dreide seg om tilbringertjeneste i dette tilfellet, var det imidlertid ingen tvil om, selv om parkeringsselskapet hevdet at tilbringertjeneste ikke omhandlet bistand i hjemmet.

At bilfører hadde kjørt forbi dette skiltet, mente Parkzone var et argument for at kontrollsanksjon kunne ilegges.
Arkivfoto: GOOGLE STREET VIEW

Parkeringsklagenemnda gjorde her oppmerksom på at et innkjøringsforbud er et trafikkregulerende skilt, og derfor ikke har noen betydning for hvor man kan parkere.

Hovedskiltet gjaldt inntauing – ikke ileggelse

Deretter ble selve hovedskiltet til området trukket frem. Dette vil enkelt forklart ha noe av den samme betydningen som et soneskilt ved vilkårsparkering. Skiltet var i dette tilfellet hvitt og grønt og hadde teksten:

«Velkommen til Moholt Aktiv Frode Rinnans ved 96 – 98 – 100 Parkering for besøkende til Moholt Aktiv kun på merkede plasser. Tomgangskjøring ikke tillatt. Overtredelse medfører borttauing for eiers regning eller risiko. Styret tlf. 482 98 272».

Dette skiltet fastsetter vilkårene ved innkjøring til Moholt Aktiv. Det fastsetter kun inntauing som sanksjonsmulighet – ikke ileggelse av kontrollsanksjon.
Arkivfoto: GOOGLE STREET VIEW

Her plukket også nemnda skiltets vilkår fra hverandre. For selv om skiltet gjaldt hele området, fremgikk det av skiltet at «overtredelse medfører borttauing for eiers regning eller risiko». Det ga derfor ikke hjemmel for å ilegge kontrollsanksjon hvis vilkårene på stedet ble brutt – kun å iverksette inntauing hvis det ikke er i strid med gjeldende forskrift.

Parkeringsskiltet gjaldt ikke der bilen sto

Rett ved siden av dette skiltet, var det flere oppmerkede plasser med teksten:

«Parkering kun tillatt med gyldig fremlagt p-bevis» med retningsgivende piler til høyre og venstre samt «Parkering forbudt utenfor anvist plass. Overtredelse kan medføre kontrollavgift/borttauing».

Nemnda så ingen grunn til å benytte dette skiltet som argument for at bilfører hadde parkert ulovlig et helt annet sted på området.
Arkivfoto: GOOGLE STREET VIEW

Siden den aktuelle bilen sto langt fra dette stedet da den gule stripa ble lagt på frontruta, og siden skiltet hadde piler som viste skiltet utstrekning, kom da også nemnda til at skiltet kun gjaldt de 8 plassene på stedet – ikke resten av Frode Rinnans vei 96 til 100.

Hjemmelen for ileggelse gjelder ikke private skilt

Argumentet fra Parkzone om at kontrollsanksjonen var lovlig ilagt fordi bilfører hadde «parkert i strid med bestemmelse for oppstilling», som parkeringsselskapet oppga som grunn for sitt avslag på bilførers klage, holdt da heller ikke vann.

Grunnen til dette var kort og godt den at parkeringsforskriften § 24 – Plassering av motorvogn og dokumentasjon på tidsbegrenset parkering, ikke gjelder for privatrettslig parkering, kun vilkårsparkering. Derfor kan den heller ikke brukes som hjemmel for å ilegge kontrollsanksjon på private parkeringsplasser – siden det vil være ulovlig.

Her kan det i tillegg nevnes at det kun er kapittel 3, 8 og 9 i parkeringsforskriften som gjelder på privatrettslige områder. § 24 står imidlertid i kapittel 5.

Kontrollsanksjonen ble opphevet

Det bør ikke komme som noen overraskelse at Parkeringsklagenemnda, på bakgrunn av de momentene som fremkom under klagebehandlingen, ga klageren medhold.

Noe som igjen førte til at kontrollsanksjonen på 660 kroner ble opphevet i et enstemmig vedtaket av 17. januar 2024.

> Utskrift av nemndsavgjørelse PKN 30195 av 17.01.2024


 


Sak nr. 10070