Vegdirektoratet: – Vegoppmerking skal ikke brukes til å uttrykke støtte til politiske eller ideelle saker

- Vil vedtektsbestemme at gangfelt og annen vegoppmerking skal ha ensfarget bakgrunn.

Etter hvert som etableringen av gangfelt med regnbuefarger grep stadig mer om seg på våren 2023, tok Parkeringsrett allerede i mai måned kontakt med Vegdirektoratet og stilte spørsmål om lovligheten av å anlegge slike gangfelt.

Siden vi også reiste spørsmål ved håndheving av vikeplikt for gående i gangfelt (trr. § 9) og stanseforbud foran- og på gangfelt (trr § 17), havnet våre spørsmål til slutt på Samferdselsdepartementets bord til uttalelse.

Svaret fikk vi i juni 2023, fra fagseksjonen i Samferdselsdepartementet:

«Samferdselsdepartementet er kjent med forholdet henvendelsen baserer seg på, og på problemstillingene den reiser. Vi ser behov for en nærmere vurdering av rammene i regelverket på dette området, i samråd med vårt fagorgan Statens vegvesen. Grunnet ferietiden vil oppfølgingen ta noe tid, og vi kan ikke med sikkerhet si når nevnte vurdering vil være fullført.»

Helhvitt kontra «et fargerikt fellesskap»

I mellomtiden grep etableringen av slike gangfelt stadig mer om seg, siden ingen åpenbart våget «å sette foten ned» så lenge momenter som «et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn», som direktør Lise Reinertsen i Bymiljøetetan i Bergen uttrykte det, åpenbart trumfet trafikksikkerhet.

Bergen bys første regnbuegangfelt ble anlagt på Teigane i Åsane.
Foto: HÅVARD PRESTEGÅRDEN / BERGEN KOMMUNE

Hvite striper erstattet av fargede

Som om ikke farger mellom de hvite stripene i gangfeltet (eller vegoppmerking 1024 som det heter i skiltforskriften) var nok, hadde Universitetet i Agder en annen vri på det hele.

Der hadde rektor Frank Reichert først tatt initiativ til å anlegge et gangfelt ved skolens busstopp, hvor de hvite stripene skulle erstattes med regnbuens farger.

Statens vegvesen sa nei – Statsbygg sa ja

Her sa Statens vegvesen imidlertid nei, slik at gangfeltet i stedet ble anlagt like ved flaggstangen foran hovedinngangen, og på Statsbyggs eiendom. Så her er det åpenbart at to statlige instanser sto mot hverandre.

Åpningen skjedde ved at professor i sexologi ved UiA, Espen Esther Pirelli Benestad klippet snoren, for deretter å krysse veien sammen med andre sentrale personer ved UiA.

I Beatles-stil over pridefeltet. Først i rekken er tidligere rektor og inititativtaker Frank Reichert, så kommer professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad, UiA-rektor Sunniva Whittaker og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.
Foto: MORTEN TORJUSSEN / UNIVERSITETET I AGDER

I Harstad var kommunen åpenbart ikke fremmed for å ta saken enda et skritt lenger, ved ganske enkelt å male over hele gangfeltet med regnbuefarger på tvers av kjøreretningen.

Malte over hele gangfeltet med regnbuefarger

Her er imidlertid skiltforskriften og ikke minst vegtrafikkloven § 5 klinkende klar, ved at: «Det er forbudt å endre, fjerne eller skade offentlig trafikkskilt, signal, utstyr til kontroll av trafikk, oppmerking eller innretning for vegsperring.»

Det tok derfor ikke lang tid før kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune fikk en kort innføring i gjeldende regelverk.

For mens styreleder i Harstad Pride, Jørn Johansen overfor NRK kunne fortelle at han syntes det var flott at gangfelt i regnbuefarger prydet byens sentrum, hadde senioringeniør Odd Anders Magnussen i Vegdirektoratet et helt annet syn på saken:

– Dette er et brudd på vegtrafikkloven, var hans budskap til Harstad kommune.

I Harstad var det byens politikere selv som stilte opp for å pynte en av byens gater til fest. Men åpenbart hadde ingen stilt spørsmål ved lovligheten av tiltaket.
Foto: ØIVIND ARVOLA / HARSTAD KOMMUNE

– Vi tok nok litt mye Møllers tran

– Vi tok nok litt mye Møllers tran da vi fant ut at vi skulle male regnbuefarger, var kommunikasjonssjef Øivind Arvolas kommentar, i det han varslet at kommunen skulle rette opp i forholdet.

Den 8. januar 2024 kom omsider Vegdirektoratet på banen og presenterte sine forslag om endringer i skiltforskriften. Dette ble sendt alle landets kommuner som et høringsnotat. Fristen for høringssvar er her satt til 8. april, slik at nødvendige forskriftsendringer trolig vil være på plass kort etter.

Vegdirektoratets mål med høringsnotatet

I høringsnotatet vil du finne tre skisser, som alle viser en utforming som er uønsket av Vegdirektoratet.

Denne utformingen av et gangfelt vil det trolig være ulovlig å bruke etter 8. april:

Skisse: STATENS VEGVESEN

Disse skissene er det imidlertid ingen tvil om er i strid med vegoppmerking 1024 – Gangfelt i skiltforskriften slik teksten er i dag:

Skisse: STATENS VEGVESEN

Som en avslutning skriver Vegdirektoratet at:
«Vi kan ikke se at endringen vil få andre konsekvenser enn at f.eks. gangfelt med flerfarget
dekke må endres. Det vil for eksempel fortsatt være tillatt å benytte farget dekke i
forbindelse med sykkelfelt, da skillelinjen i sin helhet anlegges på ensfarget dekke.»

> Høringsbrev – forslag til endringer i skiltforskriften (PDF)

> Høringsnotat – forslag til diverse endringer i skiltforskriften (PDF)


Sak nr. 10033